வாகனம் வாங்க நல்ல நாள் in ஜூன் 2024

வாகனம் வாங்க நல்ல நாள் இன்று

இன்று வாகனம் வாங்க நல்ல நாள் இல்லை

முந்தைய வாகனம் வாங்க நல்ல நாள் தேதி

முந்தைய வாகனம் வாங்க நல்ல நாள் தேதி- 17 Jun 2024,Monday From 05:23 AM To 05:23 AM, Jun 18

அடுத்த வாகனம் வாங்க நல்ல நாள் தேதி

அடுத்த வாகனம் வாங்க நல்ல நாள் தேதி- 19 Jun 2024,Wednesday From 05:23 PM To 05:24 AM, Jun 20
Click Here to View Important Festival Dates In English
தேதிநாள்தொடக்க நேரம்முடிவு நேரம்விழாவின் பெயர்நிகழ்வுகள்
03 Jan 2024 Wednesday 07:48 PM 07:15 AM, Jan 04 Vehicle Purchase Muhurat on wednesday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
04 Jan 2024 Thursday 07:15 AM 10:04 PM Vehicle Purchase Muhurat on thursday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
07 Jan 2024 Sunday 10:08 PM 12:46 AM, Jan 08 Vehicle Purchase Muhurat on sunday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
14 Jan 2024 Sunday 07:15 AM 07:59 AM Vehicle Purchase Muhurat on sunday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
15 Jan 2024 Monday 07:15 AM 08:07 AM Vehicle Purchase Muhurat on monday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
17 Jan 2024 Wednesday 10:06 PM 03:33 AM, Jan 18 Vehicle Purchase Muhurat on wednesday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
21 Jan 2024 Sunday 07:14 AM 07:26 PM Vehicle Purchase Muhurat on sunday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
22 Jan 2024 Monday 07:51 PM 04:58 AM, Jan 23 Vehicle Purchase Muhurat on monday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
24 Jan 2024 Wednesday 09:49 PM 07:13 AM, Jan 25 Vehicle Purchase Muhurat on wednesday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
25 Jan 2024 Thursday 07:13 AM 07:12 AM, Jan 26 Vehicle Purchase Muhurat on thursday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
26 Jan 2024 Friday 07:12 AM 10:28 AM Vehicle Purchase Muhurat on friday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
31 Jan 2024 Wednesday 07:10 AM 07:10 AM, Feb 01 Vehicle Purchase Muhurat on wednesday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
01 Feb 2024 Thursday 07:10 AM 02:03 PM Vehicle Purchase Muhurat on thursday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
02 Feb 2024 Friday 04:02 PM 05:57 AM, Feb 03 Vehicle Purchase Muhurat on friday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
04 Feb 2024 Sunday 05:49 PM 07:07 AM, Feb 05 Vehicle Purchase Muhurat on sunday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
14 Feb 2024 Wednesday 07:01 AM 10:43 AM Vehicle Purchase Muhurat on wednesday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
18 Feb 2024 Sunday 08:15 AM 06:57 AM, Feb 19 Vehicle Purchase Muhurat on sunday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
19 Feb 2024 Monday 06:57 AM 10:33 AM Vehicle Purchase Muhurat on monday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
21 Feb 2024 Wednesday 11:27 AM 06:54 AM, Feb 22 Vehicle Purchase Muhurat on wednesday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
22 Feb 2024 Thursday 06:54 AM 01:21 PM Vehicle Purchase Muhurat on thursday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
29 Feb 2024 Thursday 06:47 AM 06:46 AM, Mar 01 Vehicle Purchase Muhurat on thursday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
01 Mar 2024 Friday 06:46 AM 12:48 PM Vehicle Purchase Muhurat on friday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
03 Mar 2024 Sunday 08:44 AM 03:55 PM Vehicle Purchase Muhurat on sunday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
08 Mar 2024 Friday 06:38 AM 09:57 PM Vehicle Purchase Muhurat on friday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
15 Mar 2024 Friday 04:08 PM 10:09 PM Vehicle Purchase Muhurat on friday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
17 Mar 2024 Sunday 06:28 AM 04:47 PM Vehicle Purchase Muhurat on sunday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
20 Mar 2024 Wednesday 06:25 AM 10:38 PM Vehicle Purchase Muhurat on wednesday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
25 Mar 2024 Monday 10:38 AM 06:18 AM, Mar 26 Vehicle Purchase Muhurat on monday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
27 Mar 2024 Wednesday 05:06 PM 06:15 AM, Mar 28 Vehicle Purchase Muhurat on wednesday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
28 Mar 2024 Thursday 06:15 AM 06:38 PM Vehicle Purchase Muhurat on thursday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
29 Mar 2024 Friday 08:36 PM 06:13 AM, Mar 30 Vehicle Purchase Muhurat on friday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
04 Apr 2024 Thursday 06:07 AM 06:06 AM, Apr 05 Vehicle Purchase Muhurat on thursday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
05 Apr 2024 Friday 06:06 AM 01:28 PM Vehicle Purchase Muhurat on friday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
12 Apr 2024 Friday 01:11 PM 05:58 AM, Apr 13 Vehicle Purchase Muhurat on friday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
15 Apr 2024 Monday 12:11 PM 05:54 AM, Apr 16 Vehicle Purchase Muhurat on monday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
21 Apr 2024 Sunday 05:08 PM 01:11 AM, Apr 22 Vehicle Purchase Muhurat on sunday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
24 Apr 2024 Wednesday 05:46 AM 12:41 AM, Apr 25 Vehicle Purchase Muhurat on thursday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
26 Apr 2024 Friday 07:45 AM 03:40 AM, Apr 27 Vehicle Purchase Muhurat on friday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
01 May 2024 Wednesday 05:45 AM 04:01 AM, May 02 Vehicle Purchase Muhurat on wednesday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
03 May 2024 Friday 05:39 AM 12:06 AM, May 04 Vehicle Purchase Muhurat on friday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
05 May 2024 Sunday 07:57 PM 05:36 AM, May 06 Vehicle Purchase Muhurat on sunday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
06 May 2024 Monday 05:36 AM 02:40 PM Vehicle Purchase Muhurat on monday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
10 May 2024 Friday 05:33 AM 02:50 AM, May 11 Vehicle Purchase Muhurat on friday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
12 May 2024 Sunday 10:27 AM 05:31 AM, May 13 Vehicle Purchase Muhurat on sunday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
13 May 2024 Monday 05:31 AM 02:50 AM, May 14 Vehicle Purchase Muhurat on monday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
19 May 2024 Sunday 05:28 AM 01:50 PM Vehicle Purchase Muhurat on sunday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
20 May 2024 Monday 03:58 PM 05:27 AM, May 21 Vehicle Purchase Muhurat on monday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
23 May 2024 Thursday 09:15 AM 05:26 AM, May 24 Vehicle Purchase Muhurat on thursday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
24 May 2024 Friday 05:26 AM 10:10 AM Vehicle Purchase Muhurat on friday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
29 May 2024 Wednesday 05:24 AM 01:39 PM Vehicle Purchase Muhurat on wednesday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
30 May 2024 Thursday 11:43 AM 05:24 AM, May 31 Vehicle Purchase Muhurat on thursday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
31 May 2024 Friday 05:24 AM 06:14 AM Vehicle Purchase Muhurat on friday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
02 Jun 2024 Sunday 05:23 AM 01:40 AM, Jun 03 Vehicle Purchase Muhurat on sunday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
09 Jun 2024 Sunday 05:23 AM 03:44 PM Vehicle Purchase Muhurat on sunday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
10 Jun 2024 Monday 04:14 PM 09:40 PM Vehicle Purchase Muhurat on monday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
16 Jun 2024 Sunday 05:23 AM 05:23 AM, Jun 17 Vehicle Purchase Muhurat on sunday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
17 Jun 2024 Monday 05:23 AM 05:23 AM, Jun 18 Vehicle Purchase Muhurat on monday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
19 Jun 2024 Wednesday 05:23 PM 05:24 AM, Jun 20 Vehicle Purchase Muhurat on wednesday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
20 Jun 2024 Thursday 05:24 AM 07:49 AM Vehicle Purchase Muhurat on thursday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
24 Jun 2024 Monday 03:54 PM 01:23 AM, Jun 25 Vehicle Purchase Muhurat on monday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
26 Jun 2024 Wednesday 05:25 AM 05:26 AM, Jun 27 Vehicle Purchase Muhurat on wednesday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
27 Jun 2024 Thursday 05:26 AM 11:36 AM Vehicle Purchase Muhurat on thursday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
03 Jul 2024 Wednesday 07:10 AM 05:28 AM, Jul 04 Vehicle Purchase Muhurat on wednesday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
04 Jul 2024 Thursday 05:28 AM 05:54 AM Vehicle Purchase Muhurat on thursday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
08 Jul 2024 Monday 05:30 AM 06:03 AM Vehicle Purchase Muhurat on monday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
14 Jul 2024 Sunday 05:33 AM 05:25 PM Vehicle Purchase Muhurat on sunday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
15 Jul 2024 Monday 07:19 PM 12:30 AM, Jul 16 Vehicle Purchase Muhurat on monday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
17 Jul 2024 Wednesday 05:34 AM 09:02 PM Vehicle Purchase Muhurat on wednesday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
22 Jul 2024 Monday 05:37 AM 01:11 PM Vehicle Purchase Muhurat on monday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
24 Jul 2024 Wednesday 05:38 AM 07:30 AM Vehicle Purchase Muhurat on wednesday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
26 Jul 2024 Friday 02:30 PM 11:30 PM Vehicle Purchase Muhurat on friday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
31 Jul 2024 Wednesday 05:42 AM 03:55 PM Vehicle Purchase Muhurat on wednesday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
02 Aug 2024 Friday 10:59 AM 03:26 PM Vehicle Purchase Muhurat on friday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
09 Aug 2024 Friday 05:47 AM 05:48 AM, Aug 10 Vehicle Purchase Muhurat on friday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
12 Aug 2024 Monday 07:55 AM 08:33 AM Vehicle Purchase Muhurat on monday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
14 Aug 2024 Wednesday 10:23 AM 12:13 PM Vehicle Purchase Muhurat on wednesday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
19 Aug 2024 Monday 05:53 AM 05:45 AM, Aug 20 Vehicle Purchase Muhurat on monday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
23 Aug 2024 Friday 10:38 AM 07:54 PM Vehicle Purchase Muhurat on friday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
26 Aug 2024 Monday 03:55 PM 02:19 AM, Aug 27 Vehicle Purchase Muhurat on monday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
28 Aug 2024 Wednesday 05:57 AM 03:53 PM Vehicle Purchase Muhurat on wednesday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
29 Aug 2024 Thursday 04:39 PM 01:37 AM, Aug 30 Vehicle Purchase Muhurat on thursday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
05 Sep 2024 Thursday 12:21 PM 06:02 AM, Sep 06 Vehicle Purchase Muhurat on thursday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
06 Sep 2024 Friday 06:02 AM 03:01 PM Vehicle Purchase Muhurat on friday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
08 Sep 2024 Sunday 06:03 AM 03:31 PM Vehicle Purchase Muhurat on sunday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
09 Sep 2024 Monday 06:04 PM 09:53 PM Vehicle Purchase Muhurat on monday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
15 Sep 2024 Sunday 06:12 PM 06:07 AM, Sep 16 Vehicle Purchase Muhurat on sunday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
16 Sep 2024 Monday 06:07 AM 03:10 PM Vehicle Purchase Muhurat on monday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
07 Oct 2024 Monday 09:47 AM 02:25 AM, Oct 08 Vehicle Purchase Muhurat on monday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
13 Oct 2024 Sunday 06:21 AM 06:21 AM, Oct 14 Vehicle Purchase Muhurat on sunday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
14 Oct 2024 Monday 06:21 AM 06:41 AM Vehicle Purchase Muhurat on monday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
16 Oct 2024 Wednesday 08:40 PM 06:23 AM, Oct 17 Vehicle Purchase Muhurat on wednesday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
17 Oct 2024 Thursday 06:23 AM 04:20 PM Vehicle Purchase Muhurat on thursday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
24 Oct 2024 Thursday 06:28 AM 01:58 AM, Oct 25 Vehicle Purchase Muhurat on thursday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
30 Oct 2024 Wednesday 06:32 AM 01:15 PM Vehicle Purchase Muhurat on wednesday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
04 Nov 2024 Monday 06:35 AM 08:04 AM Vehicle Purchase Muhurat on monday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
10 Nov 2024 Sunday 09:01 PM 06:41 AM, Nov 11 Vehicle Purchase Muhurat on sunday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
11 Nov 2024 Monday 06:41 AM 09:40 AM Vehicle Purchase Muhurat on monday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
13 Nov 2024 Wednesday 01:01 PM 03:11 AM, Nov 14 Vehicle Purchase Muhurat on wednesday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
17 Nov 2024 Sunday 09:06 PM 06:46 AM, Nov 18 Vehicle Purchase Muhurat on sunday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
18 Nov 2024 Monday 06:46 AM 03:49 PM Vehicle Purchase Muhurat on monday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
20 Nov 2024 Wednesday 06:48 AM 06:49 AM, Nov 21 Vehicle Purchase Muhurat on wednesday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
21 Nov 2024 Thursday 06:49 AM 03:35 PM Vehicle Purchase Muhurat on thursday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
28 Nov 2024 Thursday 06:54 AM 06:55 AM, Nov 29 Vehicle Purchase Muhurat on thursday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
29 Nov 2024 Friday 06:55 AM 08:39 AM Vehicle Purchase Muhurat on friday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
05 Dec 2024 Thursday 05:26 PM 07:00 AM, Dec 06 Vehicle Purchase Muhurat on thursday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
05 Dec 2024 Thursday 07:00 AM 07:01 AM, Dec 07 Vehicle Purchase Muhurat on friday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
08 Dec 2024 Sunday 09:44 AM 04:03 PM Vehicle Purchase Muhurat on sunday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
11 Dec 2024 Wednesday 07:04 AM 11:48 AM Vehicle Purchase Muhurat on wednesday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
15 Dec 2024 Sunday 07:06 AM 02:20 AM, Dec 16 Vehicle Purchase Muhurat on sunday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
18 Dec 2024 Wednesday 07:08 AM 10:06 AM Vehicle Purchase Muhurat on wednesday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
23 Dec 2024 Monday 09:09 AM 05:07 PM Vehicle Purchase Muhurat on monday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
25 Dec 2024 Wednesday 07:12 AM 07:12 AM, Dec 26 Vehicle Purchase Muhurat on wednesday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்
26 Dec 2024 Thursday 07:12 AM 06:09 PM Vehicle Purchase Muhurat on thursday 2024 வாகனம் வாங்க நல்ல நாள்

Vehicle Purchase Dates refer to specific days and times that are considered highly auspicious for buying a new vehicle, such as a car or a two-wheeler. In many cultures, including Hinduism, there is a strong belief that the timing of such transactions can influence the success, safety, and overall well-being of the vehicle and its owner.

Vehicle Purchase Dates, often referred to as "Muhurtham" for vehicle buying, are a significant aspect of acquiring a new vehicle. The selection of an auspicious day and time is believed to ensure the safety, longevity, and overall positive experience associated with the vehicle.

Significance and Observance:
Here are the key aspects of Vehicle Purchase Dates:

    Astrological Significance: The choice of auspicious days for vehicle purchase is often based on astrological considerations. Astrologers are consulted to identify the most favorable time frames, taking into account planetary positions and other astrological factors.

    Safety and Well-Being: One of the primary concerns when purchasing a new vehicle is the safety and well-being of the owner and passengers. Vehicle Purchase Dates are chosen to mitigate potential risks and ensure a safe journey.

    Customs and Traditions: Vehicle buyers often adhere to customs and traditions associated with their culture and region. These customs may include performing special pujas (prayers) and rituals to bless the vehicle and seek protection.

    Consultation with Experts: Many individuals seek the guidance of astrologers, priests, or experts in Muhurtham to ensure that they select the most auspicious time for their vehicle purchase.

    Financial Considerations: In addition to safety and well-being, Vehicle Purchase Dates are believed to bring financial prosperity and success associated with the vehicle, such as increased business opportunities for commercial vehicles.

    Legal and Ethical Considerations: It is important to ensure that vehicle transactions are conducted legally and ethically, adhering to all legal requirements and regulations.

    Variations by Region: The specific dates and times considered auspicious for vehicle purchase may vary by region, community, and belief system. Buyers often follow the practices of their own cultural or religious traditions.

Vehicle Purchase Dates provide buyers with a sense of confidence and reassurance as they embark on acquiring a new vehicle. They reflect the belief in the interconne


வாகனம் வாங்கும் தேதிகள், கார் அல்லது இரு சக்கர வாகனம் போன்ற புதிய வாகனத்தை வாங்குவதற்கு மிகவும் சாதகமானதாகக் கருதப்படும் குறிப்பிட்ட நாட்கள் மற்றும் நேரங்களைக் குறிக்கிறது. இந்து மதம் உட்பட பல கலாச்சாரங்களில், அத்தகைய பரிவர்த்தனைகளின் நேரம் வெற்றி, பாதுகாப்பு மற்றும் வாகனம் மற்றும் அதன் உரிமையாளரின் ஒட்டுமொத்த நல்வாழ்வை பாதிக்கும் என்று ஒரு வலுவான நம்பிக்கை உள்ளது.

வாகனம் வாங்கும் தேதிகள், வாகனம் வாங்குவதற்கு "முகூர்த்தம்" என்று அடிக்கடி குறிப்பிடப்படுகிறது, இது ஒரு புதிய வாகனத்தை வாங்குவதில் குறிப்பிடத்தக்க அம்சமாகும். ஒரு நல்ல நாள் மற்றும் நேரத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது வாகனத்துடன் தொடர்புடைய பாதுகாப்பு, நீண்ட ஆயுள் மற்றும் ஒட்டுமொத்த நேர்மறையான அனுபவத்தை உறுதி செய்வதாக நம்பப்படுகிறது.

முக்கியத்துவம் மற்றும் அனுசரிப்பு:
வாகனம் வாங்கும் தேதிகளின் முக்கிய அம்சங்கள் இங்கே:

    ஜோதிட முக்கியத்துவம்: வாகனம் வாங்குவதற்கான நல்ல நாட்களைத் தேர்ந்தெடுப்பது பெரும்பாலும் ஜோதிடக் கருத்துகளின் அடிப்படையில்தான் இருக்கும். கிரக நிலைகள் மற்றும் பிற ஜோதிட காரணிகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு, மிகவும் சாதகமான கால கட்டங்களை அடையாளம் காண ஜோதிடர்கள் ஆலோசிக்கப்படுகிறார்கள்.

    பாதுகாப்பு மற்றும் நல்வாழ்வு: புதிய வாகனத்தை வாங்கும் போது முதன்மையான கவலைகளில் ஒன்று உரிமையாளர் மற்றும் பயணிகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் நல்வாழ்வு ஆகும். சாத்தியமான அபாயங்களைக் குறைப்பதற்கும் பாதுகாப்பான பயணத்தை உறுதி செய்வதற்கும் வாகனம் வாங்கும் தேதிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன.

    பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் மரபுகள்: வாகனம் வாங்குபவர்கள் பெரும்பாலும் தங்கள் கலாச்சாரம் மற்றும் பிராந்தியத்துடன் தொடர்புடைய பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் மரபுகளை கடைபிடிக்கின்றனர். இந்த பழக்கவழக்கங்களில் சிறப்பு பூஜைகள் (பிரார்த்தனைகள்) மற்றும் வாகனத்தை ஆசீர்வதிக்க மற்றும் பாதுகாப்பு தேடும் சடங்குகள் அடங்கும்.

    நிபுணர்களுடன் ஆலோசனை: பல நபர்கள் தங்கள் வாகனம் வாங்குவதற்கு மிகவும் சாதகமான நேரத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதை உறுதிப்படுத்த ஜோதிடர்கள், பூசாரிகள் அல்லது முஹூர்த்தத்தில் நிபுணர்களின் வழிகாட்டுதலை நாடுகிறார்கள்.

    நிதிக் கருத்தாய்வுகள்: பாதுகாப்பு மற்றும் நல்வாழ்வைத் தவிர, வாகனம் வாங்கும் தேதிகள் வணிக வாகனங்களுக்கான அதிகரித்த வணிக வாய்ப்புகள் போன்ற வாகனத்துடன் தொடர்புடைய நிதி செழிப்பு மற்றும் வெற்றியைக் கொண்டுவருவதாக நம்பப்படுகிறது.

    சட்ட மற்றும் நெறிமுறைக் கருத்தில்: வாகனப் பரிவர்த்தனைகள் அனைத்து சட்டத் தேவைகள் மற்றும் விதிமுறைகளுக்கு இணங்கி, சட்டப்பூர்வமாகவும் நெறிமுறையாகவும் நடத்தப்படுவதை உறுதி செய்வது முக்கியம்.

    பிராந்தியத்தின்படி மாறுபாடுகள்: வாகனம் வாங்குவதற்கு ஏற்றதாகக் கருதப்படும் குறிப்பிட்ட தேதிகள் மற்றும் நேரங்கள் பிராந்தியம், சமூகம் மற்றும் நம்பிக்கை அமைப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் மாறுபடலாம். வாங்குபவர்கள் பெரும்பாலும் தங்கள் சொந்த கலாச்சார அல்லது மத மரபுகளின் நடைமுறைகளைப் பின்பற்றுகிறார்கள்.

வாகனம் வாங்கும் தேதிகள் வாங்குபவர்களுக்கு ஒரு புதிய வாகனத்தை வாங்கத் தொடங்கும் போது அவர்களுக்கு நம்பிக்கையையும் உறுதியையும் அளிக்கிறது. அவை இண்டர்கோன் மீதான நம்பிக்கையை பிரதிபலிக்கின்றன