மனையாடி சாஸ்திரம் - Manaiyadi shastram

Manaiyadi shastram reveals the vaasthu shastra compatibility between a specific geometry of a home or room and its occupants. Analysing this compatibility according to Tamil vaasthu principles of manaiyadi shastram is known as ayadi calculations, ayadi kanitham, manai porutham, ayadi porutham, ayadi compatibility and Tamil vaasthu porutham. Calculations used in this Tamil vaasthu shastra porutham is known as ayadi kanitham and ayadi calculations.

Manaiyadi shastram

மனையாடி சாஸ்திரம் ஒரு வீடு அல்லது அறையின் குறிப்பிட்ட வடிவியல் மற்றும் அதன் குடியிருப்பாளர்களுக்கிடையேயான வாஸ்து சாஸ்திர இணக்கத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. மணையாடி சாஸ்திரத்தின் தமிழ் வாஸ்து கோட்பாடுகளின்படி இந்த பொருந்தக்கூடிய தன்மையை பகுப்பாய்வு செய்வது ஆயடி கணக்கீடுகள், ஆயாதி கனிதம், மனம் பொருத்தம், ஆயடி பொருத்தம், ஆயாதி பொருத்தம் மற்றும் தமிழ் வாஸ்து பொருத்தம் என அறியப்படுகிறது. இந்த தமிழ் வாஸ்து சாஸ்திர பொருத்தம் பயன்படுத்தப்படும் கணக்கீடுகள் அயடி கணிதம் மற்றும் ஆயடி கணக்கீடுகள் என அறியப்படுகிறது.


View Tamil Version
Feet
Effects / Consequences
6
The resident will lead a peaceful life.
7
The resident will lose all his wealth.
8
The resident will be blessed with great wealth and will enjoy all pleasures.
9
The resident will not only lose all his wealth but will also face insurmountable difficulties.
10
The resident can be assured of atleast a square meal a day.
11
The resident will enjoy overall health and wealth.
12
The resident will lose his child.
13
The resident will suffer from incurable diseases.
14
Peace of mind will be lost.
15
A death will occur in the resident's family.
16
The resident will attain great wealth.
17
The resident will defeat his enemies.
18
The house will get destroyed soon.
19
The resident will experience poverty.
20
The resident will lead a happy life.
21
The resident will live with honour and dignity.
22
The resident will defeat his enemies.
23
All evil events will occur in the house.
24
Only moderate benefits can be expected.
25
The resident will lose his wife.
26
Prosperity will rule the house.
27
The resident will become rich.
28
God will bless the resident and his family.
29
The resident will be blessed with all kinds of wealth and material possessions.
30
The resident will be blessed by Goddess Lakshmi, the God of wealth.
31
The resident will experience moderate benefits
32
Lost wealth will be regained.
33
The resident will be blessed with overall prosperity
34
The resident will be forced to vacate the house and live elsewhere.
35
The resident will make a fortune.
36
The resident will be courageous.
37
The resident will be blessed with good children and wealth.
38
The resident will be haunted by a demon at all times.
39
The resident will be blessed with overall prosperity.
40
The resident will lose his possessions because of his enemies.
41
The resident will experience some happy events in his family.
42
The resident will be blessed with all kinds of wealth.
43
The resident will experience difficulties.
44
The resident will become blind.
45
The resident will be blessed with good children.
46
The resident will lose his prosperity.
47
The resident will lose his prosperity and will reside in an evil place.
48
The resident will face danger from fire.
49
The resident will face poverty.
50
The resident will face neither good nor bad times.
51
The resident will have to face unnecessary disputes.
52
The resident will be blessed with good food all his life.
53
The resident will face problems because of women.
54
The resident will incur the wrath of the government.
55
Help from relatives can be expected.
56
The resident will be blessed with children.
57
The resident will not have children.
58
The resident will face a threat to his life.
59
The resident will face financial troubles.
60
The resident will advance in his chosen career.
61
The resident will face unwanted disputes.
62
The resident will face poverty and suffer from diseases.
63
The resident will win in disputes.
64
The resident will prosper and will enjoy all luxuries.
65
The resident will lose his wife.
66
The resident will be blessed with overall prosperity.
67
A devil will enter the house.
68
The resident will unearth a treasure.
69
The resident will face danger from thieves.
70
The resident will become famous.
71
The resident will ascend to higher positions in the government.
72
The resident will prosper and gain knowledge.
73
The resident will have no children.
74
The resident will receive support from the government.
75
The resident will lose his wealth and may die.
76
The resident will face trouble from his relatives.
77
The resident will buy a new vehicle.
78
The resident's daughter will face problems.
79
The resident will be blessed with wealth.
80
The lord of wealth will reside in that house.
81
There is a threat to the owner of the house.
82
Threat from natural calamities.
83
The resident will lose his peace of mind.
84
The resident will live happily.
85
The resident will enjoy all luxuries.
86
The resident will face financial difficulties.
87
The resident will acquire vehicles.
88
The resident will experience overall welfare.
89
The resident will build and acquire more houses.
90
The resident will prosper in all aspects of life.
91
The resident will be very knowledgeable.
92
The resident will become famous, might win awards and privileges.
93
The resident will be forced to shift his residence.
94
Poverty will rule the house.
95
The resident will become a celebrity.
96
There will be a drastic increase in all expenditures.
97
The resident will prosper in international business.
98
The resident will go abroad and become famous.
99
The resident will be blessed with great fortune.
100
The god of arts and education will reside in that house.
101
The resident will accumulate huge wealth.
102
The resident will get help from friends.
103
The resident will be convicted.
104
The resident will not make profits from his business.
105
The resident's daughter will suffer from disease.
106
The resident will make a fortune.
107
The resident will accumulate huge wealth.
108
God will bless that house and the house and its residents.
109
The resident will be blessed with overall prosperity.
110
The God of wealth will bless the house and its residence.
111
Happy events will occur in the family.
112
The resident will regain lost property.
113
The resident will accumulate wealth.
114
There will be a change of place in the near future. 
115
The God of wealth will bless the house.
116
The resident will be well respected in the society.
117
The resident will become wealthier in general.
118
Poverty will rule that house.
119
The resident will accumulate huge wealth.
120
The resident will lose his entire wealth.