வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம் in ஜூன் 2023

Click Here to View Important Festival Dates In English
தேதிநாள்தொடக்க நேரம்முடிவு நேரம்விழாவின் பெயர்நிகழ்வுகள்
18 Jan 2023 Wednesday Theipirai Muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
20 Jan 2023 Friday Theipirai Muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
23 Jan 2023 Monday Valarpirai Muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
26 Jan 2023 Thursday Valarpirai Muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
01 Feb 2023 Wednesday Valarpirai Muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
03 Feb 2023 Friday Valarpirai Muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
10 Feb 2023 Friday Theipirai Muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
16 Feb 2023 Thursday Theipirai Muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
23 Feb 2023 Thursday Valarpirai Muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
03 Mar 2023 Friday Valarpirai Muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
09 Mar 2023 Thursday Theipirai Muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
10 Mar 2023 Friday Theipirai Muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
13 Mar 2023 Monday Theipirai Muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
17 Mar 2023 Friday Theipirai Muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
23 Mar 2023 Thursday Valarpirai Muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
27 Mar 2023 Monday Valarpirai Muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
10 Apr 2023 Monday Theipirai Muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
24 Apr 2023 Monday Valarpirai Muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
26 Apr 2023 Wednesday Valarpirai Muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
27 Apr 2023 Thursday Valarpirai Muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
04 May 2023 Thursday Valarpirai Muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
11 May 2023 Thursday Theipirai Muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
22 May 2023 Monday Valarpirai Muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
24 May 2023 Wednesday Valarpirai Muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
25 May 2023 Thursday Valarpirai Muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
01 Jun 2023 Thursday Valarpirai Muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
05 Jun 2023 Monday Theipirai Muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
07 Jun 2023 Wednesday Theipirai Muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
08 Jun 2023 Thursday Theipirai Muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
09 Jun 2023 Friday Theipirai Muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
28 Jun 2023 Wednesday Valarpirai Muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
29 Jun 2023 Thursday Valarpirai Muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
05 Jul 2023 Wednesday Theipirai Muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
07 Jul 2023 Friday Theipirai Muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
20 Aug 2023 Sunday Valarpirai muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
21 Aug 2023 Monday Valarpirai muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
03 Sep 2023 Sunday Theipirai Muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
10 Sep 2023 Sunday Theipirai Muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
11 Sep 2023 Monday Theipirai Muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
13 Sep 2023 Wednesday Theipirai Muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
17 Sep 2023 Sunday Valarpirai muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
18 Oct 2023 Wednesday Valarpirai muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
20 Oct 2023 Friday Valarpirai muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
25 Oct 2023 Wednesday Valarpirai muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
27 Oct 2023 Friday Valarpirai muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
01 Nov 2023 Wednesday Theipirai Muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
10 Nov 2023 Friday Theipirai Muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
12 Nov 2023 Sunday Theipirai Muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
16 Nov 2023 Thursday Valarpirai muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
19 Nov 2023 Sunday Valarpirai muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
23 Nov 2023 Thursday Valarpirai muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
24 Nov 2023 Friday Valarpirai muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
29 Nov 2023 Wednesday Theipirai Muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
01 Dec 2023 Friday Theipirai Muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
07 Dec 2023 Thursday Theipirai Muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
08 Dec 2023 Friday Theipirai Muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
10 Dec 2023 Sunday Theipirai Muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்
14 Dec 2023 Thursday Valarpirai muhurtham வளர்பிறை தேய்பிறை முஹூர்த்தம்

Valarpirai and Theipirai Subha Muhurtham Dates are auspicious moments in the Tamil calendar. These dates are particularly significant for conducting important ceremonies, events, and rituals among the Tamil-speaking communities, especially in South India and Sri Lanka. Valarpirai signifies "growing" or "increasing," and Theipirai translates to "decreasing" or "waning." These cycles are based on the lunar calendar and are chosen for various life events.

Valarpirai and Theipirai Subha Muhurtham Dates are deeply ingrained in Tamil culture and tradition. They are selected based on astrological and cultural considerations to ensure positive outcomes for various life events and ceremonies.

Significance and Observance:
Here are the key aspects of Valarpirai and Theipirai Subha Muhurtham Dates:

    Valarpirai Subha Muhurtham: Valarpirai signifies the "growing" or "increasing" phase of the moon. It is considered an auspicious time for initiating new projects, marriages, and other significant life events. Valarpirai Subha Muhurtham is believed to bring growth, prosperity, and positive energy to the endeavors initiated on this day.

    Theipirai Subha Muhurtham: Theipirai represents the "decreasing" or "waning" phase of the moon. It is considered suitable for concluding or finalizing important matters, such as property transactions, closing deals, or completing projects. Theipirai Subha Muhurtham is believed to bring stability and closure to endeavors.

    Customs and Rituals: On these auspicious days, families often conduct ceremonies, pujas (prayers), and rituals. These may include weddings, housewarming ceremonies, baby-naming ceremonies, and other life events. The choice of Valarpirai or Theipirai depends on the nature of the event.

    Astrological Considerations: Astrologers play a significant role in determining the most favorable time within Valarpirai or Theipirai for specific events. The alignment of celestial bodies and planetary positions is carefully analyzed to select the most propitious moment.

    Community Participation: These Subha Muhurtham Dates often bring together family members and the community. People share in the joyous celebrations and support one another during significant life events.

    Positive Energy: Whether it's the beginning of a new chapter in life or the conclusion of an important matter, the choice of Valarpirai or Theipirai Subha Muhurtham is believed to infuse positive energy and blessings into the proceedings.

    Cultural Diversity: The specific customs and traditions associated with Valarpirai and Theipirai Subha Muhurtham may vary among Tamil communities and regions. Nevertheless, the emphasis on choosing auspicious moments remains a common thread.

These Subha Muhurtham Dates reflect the belief in the influence of time, the moon, and celestial forces on the outcomes of life events. They provide individuals and families with a sense of optimism and auspiciousness as they embark on significant milestones and ceremonies in their lives.


வளர்பிறை மற்றும் தேய்பிறை சுப முஹூர்த்தம் தேதிகள் தமிழ் நாட்காட்டியில் மங்களகரமான தருணங்கள். குறிப்பாக தென்னிந்தியா மற்றும் இலங்கையில் தமிழ் பேசும் சமூகத்தினரிடையே முக்கியமான விழாக்கள், நிகழ்வுகள் மற்றும் சடங்குகளை நடத்துவதற்கு இந்த தேதிகள் குறிப்பிடத்தக்கவை. வளர்பிறை என்பது "வளர்ந்து" அல்லது "அதிகரித்தலை" குறிக்கிறது, மேலும் தேய்பிறை "குறைந்து" அல்லது "குறைந்து" என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சுழற்சிகள் சந்திர நாட்காட்டியை அடிப்படையாகக் கொண்டவை மற்றும் பல்வேறு வாழ்க்கை நிகழ்வுகளுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன.

வளர்பிறை மற்றும் தேய்பிறை சுப முஹூர்த்தம் தேதிகள் தமிழ் கலாச்சாரம் மற்றும் பாரம்பரியத்தில் ஆழமாக பதிந்துள்ளன. பல்வேறு வாழ்க்கை நிகழ்வுகள் மற்றும் விழாக்களுக்கு சாதகமான விளைவுகளை உறுதி செய்வதற்காக ஜோதிட மற்றும் கலாச்சாரக் கருத்தாய்வுகளின் அடிப்படையில் அவை தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன.

முக்கியத்துவம் மற்றும் அனுசரிப்பு:
வளர்பிறை மற்றும் தேய்பிறை சுப முஹூர்த்தம் தேதிகளின் முக்கிய அம்சங்கள் இங்கே:

    வளர்பிறை சுப முஹூர்த்தம்: வளர்பிறை என்பது சந்திரனின் "வளரும்" அல்லது "அதிகரிக்கும்" கட்டத்தைக் குறிக்கிறது. புதிய திட்டங்கள், திருமணங்கள் மற்றும் பிற குறிப்பிடத்தக்க வாழ்க்கை நிகழ்வுகளைத் தொடங்க இது ஒரு நல்ல நேரமாக கருதப்படுகிறது. வளர்பிறை சுப முஹூர்த்தம் இந்த நாளில் தொடங்கப்பட்ட முயற்சிகளுக்கு வளர்ச்சி, செழிப்பு மற்றும் நேர்மறை ஆற்றலைக் கொண்டுவருவதாக நம்பப்படுகிறது.

    தேய்பிறை சுப முஹூர்த்தம்: தேய்பிறை என்பது சந்திரனின் "குறைந்த" அல்லது "குறைந்த" கட்டத்தைக் குறிக்கிறது. சொத்து பரிவர்த்தனைகள், ஒப்பந்தங்களை முடிப்பது அல்லது திட்டங்களை முடிப்பது போன்ற முக்கியமான விஷயங்களை முடிக்க அல்லது இறுதி செய்ய இது பொருத்தமானதாக கருதப்படுகிறது. தேய்பிறை சுப முஹூர்த்தம் ஸ்திரத்தன்மையையும் முயற்சிகளுக்கு மூடத்தையும் தருவதாக நம்பப்படுகிறது.

    பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் சடங்குகள்: இந்த புனிதமான நாட்களில், குடும்பங்கள் பெரும்பாலும் விழாக்கள், பூஜைகள் (பிரார்த்தனைகள்) மற்றும் சடங்குகளை நடத்துகின்றன. திருமணங்கள், இல்லற விழாக்கள், குழந்தைக்குப் பெயர் சூட்டும் விழாக்கள் மற்றும் பிற வாழ்க்கை நிகழ்வுகள் ஆகியவை இதில் அடங்கும். வளர்பிறை அல்லது தேய்பிறை தேர்வு நிகழ்வின் தன்மையைப் பொறுத்தது.

    ஜோதிடக் கருத்தாய்வு: குறிப்பிட்ட நிகழ்வுகளுக்கு வளர்பிறை அல்லது தேய்பிறைக்குள் மிகவும் சாதகமான நேரத்தைத் தீர்மானிப்பதில் ஜோதிடர்கள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றனர். வான உடல்கள் மற்றும் கிரக நிலைகளின் சீரமைப்பு மிகவும் சாதகமான தருணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க கவனமாக பகுப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது.

சமூக பங்கேற்பு: இந்த சுப முஹூர்த்தம் தேதிகள் பெரும்பாலும் குடும்ப உறுப்பினர்களையும் சமூகத்தையும் ஒன்றிணைக்கும். மக்கள் மகிழ்ச்சியான கொண்டாட்டங்களில் பங்கு கொள்கிறார்கள் மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க வாழ்க்கை நிகழ்வுகளின் போது ஒருவருக்கொருவர் ஆதரவளிக்கிறார்கள்.

    நேர்மறை ஆற்றல்: வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தின் தொடக்கமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது ஒரு முக்கியமான விஷயத்தின் முடிவாக இருந்தாலும் சரி, வளர்பிறை அல்லது தேய்பிறை சுப முகூர்த்தத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது நேர்மறை ஆற்றலையும் ஆசீர்வாதங்களையும் நடைமுறைகளுக்கு உட்செலுத்துவதாக நம்பப்படுகிறது.

    கலாச்சார பன்முகத்தன்மை: வளர்பிறை மற்றும் தேய்பிறை சுப முகூர்த்தத்துடன் தொடர்புடைய குறிப்பிட்ட பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் மரபுகள் தமிழ் சமூகங்கள் மற்றும் பிராந்தியங்களில் வேறுபடலாம். ஆயினும்கூட, நல்ல தருணங்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுவது ஒரு பொதுவான இழையாகவே உள்ளது.

இந்த சுப முஹூர்த்தம் தேதிகள் வாழ்க்கை நிகழ்வுகளின் விளைவுகளில் நேரம், சந்திரன் மற்றும் வான சக்திகளின் செல்வாக்கின் மீதான நம்பிக்கையை பிரதிபலிக்கின்றன. தனிநபர்கள் மற்றும் குடும்பங்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் குறிப்பிடத்தக்க மைல்கற்கள் மற்றும் விழாக்களில் ஈடுபடும்போது அவர்கள் நம்பிக்கை மற்றும் மங்கள உணர்வை வழங்குகிறார்கள்.