சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள் in ஜூன் 2024

சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள் இன்று

இன்று சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள் இல்லை

முந்தைய சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள் தேதி

முந்தைய சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள் தேதி- 16 Jun 2024,Sunday From Sun, Jun 16, 06:03 AM To Sun, Jun 16, 11:12 AM

அடுத்த சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள் தேதி

அடுத்த சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள் தேதி- 28 Jun 2024,Friday From Fri, Jun 28, 10:10 AM To Fri, Jun 28, 04:27 PM
Click Here to View Important Festival Dates In English
தேதிநாள்தொடக்க நேரம்முடிவு நேரம்விழாவின் பெயர்நிகழ்வுகள்
17 Jan 2024 Wednesday Jan 17, 06:42 AM Jan 17, 10:07 PM Revati சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
21 Jan 2024 Sunday Jan 21, 06:43 AM Jan 21, 07:24 AM Rohini சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
28 Jan 2024 Sunday Jan 28, 06:43 AM Jan 28, 03:52 PM Magha சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
31 Jan 2024 Wednesday Jan 31, 06:43 AM Jan 31, 11:36 AM Hasta சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
04 Feb 2024 Sunday Feb 4, 05:50 PM Feb 5, 05:44 AM Anuradha சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
12 Feb 2024 Monday Mon, Feb 12, 02:56 PM Mon, Feb 12, 05:44 PM Uttara Bhadrapada சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
14 Feb 2024 Wednesday Wed, Feb 14, 06:46 AM Wed, Feb 14, 10:43 AM Revati சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
18 Feb 2024 Sunday Sun, Feb 18, 12:38 PM Mon, Feb 19, 10:33 AM Mrigashirsha சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
26 Feb 2024 Monday Mon, Feb 26, 01:24 AM Mon, Feb 26, 03:26 PM Uttara Phalguni சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
29 Feb 2024 Thursday Thu, Feb 29, 10:22 AM Fri, Mar 1, 06:22 AM Swati சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
03 Mar 2024 Sunday Sun, Mar 3, 06:39 AM Sun, Mar 3, 08:45 AM Anuradha சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
06 Mar 2024 Wednesday Wed, Mar 6, 02:52 PM Thu, Mar 7, 08:23 AM Uttara Ashadha சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
11 Mar 2024 Monday Mon, Mar 11, 10:45 AM Tue, Mar 12, 06:34 AM Uttara Bhadrapada சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
19 Apr 2024 Friday Fri, Apr 19, 12:43 AM Fri, Apr 19, 06:47 AM Magha சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
26 Apr 2024 Friday Fri, Apr 26, 04:53 AM Fri, Apr 26, 08:06 PM Anuradha சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
28 Apr 2024 Sunday Sun, Apr 28, 08:22 AM Mon, Apr 29, 04:49 AM Moola சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
05 May 2024 Sunday Sun, May 5, 07:36 AM Sun, May 5, 05:42 PM Uttara Bhadrapada சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
09 May 2024 Thursday Thu, May 9, 11:55 AM Thu, May 9, 02:41 PM Rohini சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
10 May 2024 Friday Fri, May 10, 12:06 PM Sat, May 11, 02:50 AM Mrigashirsha சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
17 May 2024 Friday Fri, May 17, 09:18 PM Sat, May 18, 06:02 AM Uttara Phalguni சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
18 May 2024 Saturday Fri, May 23, 01:12 AM Sat, May 24, 05:45 AM Uttara Ashadha சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
19 May 2024 Sunday Sun, May 19, 01:50 PM Mon, May 20, 03:16 AM Hasta சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
26 May 2024 Sunday Sun, May 26, 06:01 AM Sun, May 26, 06:35 AM Moola சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
27 May 2024 Monday Mon, May 27, 04:54 PM Tue, May 28, 06:01 AM Uttara Ashadha சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
28 May 2024 Tuesday Wed, May 28, 05:45 AM Wed, May 28, 07:08 PM Mrigashirsha சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
02 Jun 2024 Sunday Sun, Jun 2, 06:01 AM Mon, Jun 3, 01:40 AM Revati சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
12 Jun 2024 Wednesday Wed, Jun 12, 07:17 PM Thu, Jun 13, 02:12 AM Magha சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
16 Jun 2024 Sunday Sun, Jun 16, 06:03 AM Sun, Jun 16, 11:12 AM Hasta சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
28 Jun 2024 Friday Fri, Jun 28, 10:10 AM Fri, Jun 28, 04:27 PM Uttara Bhadrapada சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
13 Jul 2024 Saturday Sat, Jul 13, 05:14 AM Sat, Jul 13, 06:10 AM Hasta சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
15 Jul 2024 Monday Mon, Jul 15, 07:19 PM Tue, Jul 16, 12:29 AM Swati சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
17 Nov 2024 Sunday Sun, Nov 17, 06:22 AM Mon, Nov 18, 07:56 AM Rohini சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
24 Nov 2024 Sunday Sun, Nov 24, 10:20 PM Mon, Nov 25, 11:39 AM Uttara Phalguni சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
26 Nov 2024 Tuesday Tue, Nov 26, 01:02 AM Tue, Nov 26, 06:26 AM Uttara Phalguni சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
02 Dec 2024 Monday Mon, Dec 2, 03:45 PM Mon, Dec 2, 04:00 PM Moola சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
05 Dec 2024 Thursday Thu, Dec 5, 12:49 PM Thu, Dec 5, 05:26 PM Uttara Ashadha சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்
11 Dec 2024 Wednesday Wed, Dec 11, 06:34 AM Wed, Dec 11, 11:47 AM Revati சுபா முஹூர்த்தம் நாட்கள்

"Suba Muhurtham" is a term commonly used in South Asian cultures, especially in India, to denote an auspicious and favorable time or moment. It is often associated with important life events and ceremonies, with weddings being one of the most significant occasions for which Suba Muhurtham is considered.

Here are some key points about Suba Muhurtham:

Auspicious Timing: Suba Muhurtham represents a specific time period that is believed to be propitious and harmonious. It is considered ideal for starting significant life events or ceremonies, ensuring a positive and blessed beginning.

    Weddings: Suba Muhurtham is most commonly associated with weddings. Couples and their families often consult astrologers to determine the most favorable Suba Muhurtham date and time for their wedding ceremony. This auspicious time is believed to bring blessings and happiness to the marriage.

 Astrological Considerations: The selection of Suba Muhurtham is often based on astrological calculations, taking into account the positions of celestial bodies, planetary alignments, and other astrological factors. The goal is to find a time when the cosmic energies are aligned favorably.

Other Life Events: While weddings are the primary occasions for Suba Muhurtham, this auspicious timing can also be considered for other important life events such as housewarming ceremonies, childbirth, starting a new business, and more.

Cultural Variations: The concept of Suba Muhurtham and the specific rituals associated with it can vary among different regions and cultures within South Asia.

Overall, Suba Muhurtham is a cultural and traditional practice rooted in the belief that the timing of important life events can influence their outcomes. It is a way of seeking blessings and positive energies for a harmonious and prosperous future.

"சுப முஹூர்த்தம்" என்பது பொதுவாக தெற்காசிய கலாச்சாரங்களில், குறிப்பாக இந்தியாவில், ஒரு மங்களகரமான மற்றும் சாதகமான நேரம் அல்லது தருணத்தைக் குறிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது பெரும்பாலும் முக்கியமான வாழ்க்கை நிகழ்வுகள் மற்றும் விழாக்களுடன் தொடர்புடையது, திருமணங்கள் சுபா முஹூர்த்தம் கருதப்படும் மிக முக்கியமான நிகழ்வுகளில் ஒன்றாகும்.

சுப முஹூர்த்தம் பற்றிய சில முக்கிய குறிப்புகள் இங்கே:

நல்ல நேரம்: சுப முஹூர்த்தம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தை குறிக்கிறது, இது சாதகமான மற்றும் இணக்கமானதாக நம்பப்படுகிறது. இது குறிப்பிடத்தக்க வாழ்க்கை நிகழ்வுகள் அல்லது விழாக்களைத் தொடங்குவதற்கு ஏற்றதாகக் கருதப்படுகிறது, நேர்மறையான மற்றும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட தொடக்கத்தை உறுதி செய்கிறது.

திருமணங்கள்: சுப முஹூர்த்தம் பொதுவாக திருமணங்களுடன் தொடர்புடையது. தம்பதிகள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினர் தங்கள் திருமண விழாவிற்கு மிகவும் சாதகமான சுப முஹூர்த்தம் தேதி மற்றும் நேரத்தை தீர்மானிக்க ஜோதிடர்களிடம் அடிக்கடி ஆலோசனை செய்வார்கள். இந்த நல்ல நேரம் திருமணத்திற்கு ஆசீர்வாதத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் தருவதாக நம்பப்படுகிறது.

ஜோதிடக் கருத்தாய்வு: சுப முஹூர்த்தம் தேர்வு பெரும்பாலும் ஜோதிடக் கணக்கீடுகளின் அடிப்படையில், கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது

அவர் வான உடல்களின் நிலைகள், கிரக சீரமைப்புகள் மற்றும் பிற ஜோதிட காரணிகள். காஸ்மிக் ஆற்றல்கள் சாதகமாக சீரமைக்கப்படும் நேரத்தைக் கண்டுபிடிப்பதே குறிக்கோள்.

மற்ற வாழ்க்கை நிகழ்வுகள்: திருமணங்கள் சுப முஹூர்த்தத்திற்கான முதன்மையான நிகழ்வுகள் என்றாலும், இந்த மங்களகரமான நேரத்தை மற்ற முக்கியமான வாழ்க்கை நிகழ்வுகளான இல்லற விழாக்கள், பிரசவம், புதிய தொழில் தொடங்குதல் மற்றும் பலவற்றைக் கருத்தில் கொள்ளலாம்.

கலாச்சார மாறுபாடுகள்: சுபா முஹூர்த்தம் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய குறிப்பிட்ட சடங்குகள் தெற்காசியாவில் உள்ள பல்வேறு பகுதிகள்  மற்றும் கலாச்சாரங்களில் வேறுபடலாம்.

ஒட்டுமொத்தமாக, சுபா முஹூர்த்தம் என்பது முக்கியமான வாழ்க்கை நிகழ்வுகளின் நேரம் அவற்றின் விளைவுகளை பாதிக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் வேரூன்றிய ஒரு கலாச்சார மற்றும் பாரம்பரிய நடைமுறையாகும். இது ஒரு இணக்கமான மற்றும் வளமான எதிர்காலத்திற்கான ஆசீர்வாதங்களையும் நேர்மறையான ஆற்றலையும் தேடுவதற்கான ஒரு வழியாகும்.