சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள் in ஜூலை 2024

சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள் இன்று

இன்று சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள் இல்லை

முந்தைய சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள் தேதி

முந்தைய சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள் தேதி- 11 Jul 2024,Thursday From 05:31 AM To 01:04 PM

அடுத்த சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள் தேதி

அடுத்த சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள் தேதி- 18 Jul 2024,Thursday From 03:25 AM To 05:35 AM, Jul 19
Click Here to View Important Festival Dates In English
தேதிநாள்தொடக்க நேரம்முடிவு நேரம்விழாவின் பெயர்நிகழ்வுகள்
11 Jan 2024 Thursday 07:15 AM 05:39 PM Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
25 Jan 2024 Thursday 07:13 AM 08:16 AM Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
26 Jan 2024 Friday 10:28 AM 07:12 AM, Jan 27 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
02 Feb 2024 Friday 05:57 AM 07:09 AM, Feb 03 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
22 Feb 2024 Thursday 04:43 PM 06:53 AM, Feb 23 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
23 Feb 2024 Friday 06:53 AM 06:52 AM, Feb 24 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
01 Mar 2024 Friday 12:48 PM 06:45 AM, Mar 02 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
03 Mar 2024 Sunday 12:06 AM 05:38 AM, May 04 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
21 Mar 2024 Thursday 06:24 AM 06:22 AM, Mar 22 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
22 Mar 2024 Friday 06:22 AM 06:21 AM, Mar 23 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
28 Mar 2024 Thursday 06:38 PM 06:14 AM, Mar 29 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
29 Mar 2024 Friday 06:14 AM 06:13 AM, Mar 30 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
12 Apr 2024 Friday 12:51 AM 05:58 AM, Apr 13 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
18 Apr 2024 Thursday 05:52 AM 05:51 AM, Apr 19 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
19 Apr 2024 Friday 05:51 AM 05:50 AM, Apr 20 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
25 Apr 2024 Thursday 05:45 AM 05:45 AM, Apr 26 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
26 Apr 2024 Friday 05:45 AM 03:40 AM, Apr 27 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
10 May 2024 Friday 10:47 AM 05:33 AM, May 11 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
16 May 2024 Thursday 05:30 AM 05:29 AM, May 17 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
17 May 2024 Friday 05:29 AM 09:18 PM Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
23 May 2024 Thursday 05:26 AM 05:26 AM, May 24 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
24 May 2024 Friday 05:26 AM 10:10 AM Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
31 May 2024 Friday 06:14 AM 04:48 AM, Jun 01 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
06 Jun 2024 Thursday 08:16 PM 05:23 AM, Jun 07 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
07 Jun 2024 Friday 05:23 AM 07:43 PM Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
13 Jun 2024 Thursday 05:23 AM 05:08 AM, Jun 14 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
20 Jun 2024 Thursday 05:24 AM 06:10 PM Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
21 Jun 2024 Friday 06:19 PM 05:24 AM, Jun 22 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
27 Jun 2024 Thursday 11:36 AM 05:26 AM, Jun 28 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
28 Jun 2024 Friday 05:26 AM 10:10 AM Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
04 Jul 2024 Thursday 05:28 AM 03:54 AM, Jul 05 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
05 Jul 2024 Friday 04:06 AM 05:29 AM, Jul 06 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
11 Jul 2024 Thursday 05:31 AM 01:04 PM Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
18 Jul 2024 Thursday 03:25 AM 05:35 AM, Jul 19 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
19 Jul 2024 Friday 05:35 AM 05:36 AM, Jul 20 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
25 Jul 2024 Thursday 05:39 AM 04:16 PM Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
26 Jul 2024 Friday 02:30 PM 05:40 AM, Jul 27 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
01 Aug 2024 Thursday 05:43 AM 10:24 AM Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
02 Aug 2024 Friday 10:59 AM 05:44 AM, Aug 03 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
15 Aug 2024 Thursday 12:53 PM 05:51 AM, Aug 16 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
16 Aug 2024 Friday 05:51 AM 05:51 AM, Aug 17 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
22 Aug 2024 Thursday 10:05 PM 05:55 AM, Aug 23 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
23 Aug 2024 Friday 05:55 AM 07:54 PM Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
29 Aug 2024 Thursday 04:39 PM 05:58 AM, Aug 30 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
30 Aug 2024 Friday 05:58 AM 05:56 PM Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
12 Sep 2024 Thursday 06:05 AM 06:05 AM, Sep 13 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
13 Sep 2024 Friday 06:05 AM 09:35 PM Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
19 Sep 2024 Thursday 08:04 AM 05:15 AM, Sep 20 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
26 Sep 2024 Thursday 06:12 AM 11:34 PM Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
27 Sep 2024 Friday 01:20 AM 06:13 AM, Sep 28 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
10 Oct 2024 Thursday 06:19 AM 05:41 AM, Oct 11 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
17 Oct 2024 Thursday 06:23 AM 04:20 PM Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
25 Oct 2024 Friday 07:40 AM 06:29 AM, Oct 26 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
01 Nov 2024 Friday 03:31 AM 06:34 AM, Nov 02 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
07 Nov 2024 Thursday 06:38 AM 11:47 AM Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
21 Nov 2024 Thursday 03:35 PM 06:50 AM, Nov 22 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
22 Nov 2024 Friday 06:50 AM 06:50 AM, Nov 23 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
29 Nov 2024 Friday 10:18 AM 06:56 AM, Nov 30 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
19 Dec 2024 Thursday 07:09 AM 07:09 AM, Dec 20 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
20 Dec 2024 Friday 07:09 AM 07:10 AM, Dec 21 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
26 Dec 2024 Thursday 06:09 PM 07:12 AM, Dec 27 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
27 Dec 2024 Friday 07:12 AM 07:13 AM, Dec 28 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்

Property Purchase Auspicious Days refer to specific dates and times that are considered highly favorable for buying or investing in real estate, land, or property. In many cultures, including Hinduism, there is a strong belief that the timing of such transactions can influence their success and outcomes.

Property Purchase Auspicious Days, often referred to as "Muhurtham" in Hinduism, play a crucial role in property transactions. The selection of an auspicious day and time is believed to ensure positive outcomes, financial prosperity, and overall well-being for the property owner.

Significance and Observance:
Here are the key aspects of Property Purchase Auspicious Days:

    Astrological Significance: The choice of auspicious days is often based on astrological considerations, including the positions of celestial bodies, planetary alignments, and the overall astrological climate. Astrologers are consulted to identify the most favorable time frames.

    Cultural Customs: In addition to astrological factors, cultural and regional customs also influence the selection of auspicious days. Different communities may have their own traditions and preferences.

    Puja and Rituals: On the chosen auspicious day, property buyers often perform special pujas (prayers) and rituals to seek the blessings of deities and invoke positive energies for the property. This can involve visiting temples and offering prayers.

    Consultation with Experts: Many property buyers consult with astrologers, priests, or experts in Muhurtham to ensure that they make the purchase at the most opportune time.

    Financial and Personal Prosperity: It is believed that conducting property transactions on auspicious days can lead to financial stability, prosperity, and a harmonious living environment for the property owner and their family.

    Legal and Ethical Considerations: While the focus is often on astrological and cultural aspects, it's important to ensure that property transactions are conducted legally and ethically, adhering to all legal requirements and regulations.

    Variations by Region: The specific dates and times considered auspicious for property purchase may vary by region, community, and belief system. It is common for individuals to follow the practices of their own cultural or religious traditions.

Property Purchase Auspicious Days are an integral part of property transactions in many cultures, and they reflect the belief in the interconnectedness of time, space, and well-being. They provide property buyers with a sense of confidence and optimism as they embark on important investments in real estate.

சொத்து வாங்கும் நல்ல நாட்கள் என்பது ரியல் எஸ்டேட், நிலம் அல்லது சொத்தில் வாங்குவதற்கு அல்லது முதலீடு செய்வதற்கு மிகவும் சாதகமானதாகக் கருதப்படும் குறிப்பிட்ட தேதிகள் மற்றும் நேரங்களைக் குறிக்கிறது. இந்து மதம் உட்பட பல கலாச்சாரங்களில், இத்தகைய பரிவர்த்தனைகளின் நேரம் அவற்றின் வெற்றி மற்றும் விளைவுகளை பாதிக்கலாம் என்ற வலுவான நம்பிக்கை உள்ளது.

இந்து மதத்தில் "முஹூர்த்தம்" என்று அடிக்கடி குறிப்பிடப்படும் சொத்து வாங்கும் நல்ல நாட்கள், சொத்து பரிவர்த்தனைகளில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. ஒரு நல்ல நாள் மற்றும் நேரத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது சொத்து உரிமையாளருக்கு நேர்மறையான விளைவுகளையும், நிதி செழிப்பையும் மற்றும் ஒட்டுமொத்த நல்வாழ்வையும் உறுதி செய்யும் என்று நம்பப்படுகிறது.

முக்கியத்துவம் மற்றும் அனுசரிப்பு:
சொத்து வாங்கும் மங்களகரமான நாட்களின் முக்கிய அம்சங்கள் இங்கே:

    ஜோதிட முக்கியத்துவம்: மங்களகரமான நாட்களைத் தேர்ந்தெடுப்பது பெரும்பாலும் ஜோதிடக் கருத்தாய்வுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது, இதில் வான உடல்களின் நிலைகள், கிரகங்களின் சீரமைப்புகள் மற்றும் ஒட்டுமொத்த ஜோதிட காலநிலை ஆகியவை அடங்கும். மிகவும் சாதகமான கால கட்டங்களை அடையாளம் காண ஜோதிடர்கள் ஆலோசிக்கப்படுகிறார்கள்.

    கலாச்சார பழக்கவழக்கங்கள்: ஜோதிட காரணிகளுக்கு கூடுதலாக, கலாச்சார மற்றும் பிராந்திய பழக்கவழக்கங்களும் நல்ல நாட்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. வெவ்வேறு சமூகங்கள் தங்கள் சொந்த மரபுகள் மற்றும் விருப்பங்களைக் கொண்டிருக்கலாம்.

    பூஜை மற்றும் சடங்குகள்: தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நல்ல நாளில், சொத்து வாங்குபவர்கள் அடிக்கடி சிறப்பு பூஜைகள் (பிரார்த்தனைகள்) மற்றும் சடங்குகளை தெய்வங்களின் ஆசீர்வாதங்களைப் பெறவும், சொத்துக்கு நேர்மறை ஆற்றலைப் பெறவும் செய்கிறார்கள். இது கோவில்களுக்குச் செல்வதும், பிரார்த்தனை செய்வதும் அடங்கும்.

    நிபுணர்களுடன் ஆலோசனை: பல சொத்து வாங்குபவர்கள் ஜோதிடர்கள், புரோகிதர்கள் அல்லது முஹூர்த்தத்தில் உள்ள நிபுணர்களிடம் ஆலோசனை செய்து, அவர்கள் சரியான நேரத்தில் வாங்குவதை உறுதி செய்கிறார்கள்.

    நிதி மற்றும் தனிப்பட்ட செழிப்பு: நல்ல நாட்களில் சொத்து பரிவர்த்தனைகளை நடத்துவது நிதி நிலைத்தன்மை, செழிப்பு மற்றும் சொத்து உரிமையாளர் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்திற்கு இணக்கமான வாழ்க்கைச் சூழலுக்கு வழிவகுக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.

    சட்ட மற்றும் நெறிமுறைக் கருத்தாய்வுகள்: ஜோதிட மற்றும் கலாச்சார அம்சங்களில் கவனம் செலுத்தப்படும் அதே வேளையில், சொத்து பரிவர்த்தனைகள் அனைத்து சட்டத் தேவைகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளுக்கு இணங்க சட்டப்பூர்வமாகவும் நெறிமுறையாகவும் நடத்தப்படுவதை உறுதிப்படுத்துவது முக்கியம்.

    பிராந்தியத்தின்படி மாறுபாடுகள்: குறிப்பிட்ட தேதிகள் மற்றும் நேரங்கள் சொத்து வாங்குவதற்கு சாதகமானதாகக் கருதப்படுவது பிராந்தியம், சமூகம் மற்றும் நம்பிக்கை அமைப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் மாறுபடும். தனிநபர்கள் தங்கள் சொந்த கலாச்சார அல்லது மத மரபுகளின் நடைமுறைகளைப் பின்பற்றுவது பொதுவானது.

சொத்து வாங்குதல் நல்ல நாட்கள் என்பது பல கலாச்சாரங்களில் சொத்து பரிவர்த்தனைகளின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாகும், மேலும் அவை நேரம், இடம் மற்றும் நல்வாழ்வின் ஒன்றோடொன்று இணைந்த நம்பிக்கையை பிரதிபலிக்கின்றன. அவர்கள் ரியல் எஸ்டேட்டில் முக்கியமான முதலீடுகளை மேற்கொள்ளும்போது, ​​சொத்து வாங்குபவர்களுக்கு நம்பிக்கை மற்றும் நம்பிக்கையை அளிக்கிறார்கள்.