சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள் in ஜூன் 2023

Click Here to View Important Festival Dates In English
தேதிநாள்தொடக்க நேரம்முடிவு நேரம்விழாவின் பெயர்நிகழ்வுகள்
05 Jan 2023 Thursday 06:33 AM 09:26 PM Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
06 Jan 2023 Friday 12:14 AM 06:33 AM, January 07 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
12 Jan 2023 Thursday 06:35 AM 02:25 PM Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
19 Jan 2023 Thursday 03:18 PM 06:36 AM, January 20 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
20 Jan 2023 Friday 06:36 AM 06:17 AM, January 21 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
26 Jan 2023 Thursday 06:57 PM 06:36 AM, January 27 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
27 Jan 2023 Friday 06:36 AM 06:37 PM Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
03 Feb 2023 Friday 06:35 AM 06:35 AM, February 04 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
16 Feb 2023 Thursday 06:31 AM 06:31 AM, February 17 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
17 Feb 2023 Friday 06:31 AM 08:28 PM Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
23 Feb 2023 Thursday 06:28 AM 03:44 AM, February 24 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
02 Mar 2023 Thursday 12:43 AM 06:24 AM, March 03 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
03 Mar 2023 Friday 06:24 AM 03:43 PM Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
16 Mar 2023 Thursday 06:16 AM 04:47 AM, March 17 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
23 Mar 2023 Thursday 06:11 AM 02:08 PM Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
30 Mar 2023 Thursday 06:07 AM 10:57 PM Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
31 Mar 2023 Friday 01:57 AM 06:05 AM, April 1 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
13 Apr 2023 Thursday 05:58 AM 10:43 AM Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
28 Apr 2023 Friday 09:53 AM 05:49 AM, April 29 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
05 May 2023 Friday 09:40 PM 05:46 AM, May 06 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
25 May 2023 Thursday 05:54 PM 05:42 AM, May 26 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
26 May 2023 Friday 05:42 AM 05:42 AM, May 27 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
02 Jun 2023 Friday 06:53 AM 05:41 AM, June 03 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
22 Jun 2023 Thursday 05:44 AM 05:44 AM, June 23 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
23 Jun 2023 Friday 05:44 AM 05:44 AM, June 24 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
29 Jun 2023 Thursday 04:30 PM 05:46 AM, June 30 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
30 Jun 2023 Friday 05:46 AM 05:46 AM, July 01 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
07 Jul 2023 Friday 10:16 PM 05:48 AM, July 8 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
14 Jul 2023 Friday 10:27 PM 05:50 AM, July 15 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
17 Aug 2023 Thursday 05:57 AM 05:57 AM, August 18 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
18 Aug 2023 Friday 05:57 AM 10:57 PM Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
24 Aug 2023 Thursday 05:57 AM 05:57 AM, August 25 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
31 Aug 2023 Thursday 05:45 PM 03:18 AM, September 01 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
01 Sep 2023 Friday 05:58 AM 02:56 PM Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
07 Sep 2023 Thursday 10:25 AM 05:58 AM, September 08 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
08 Sep 2023 Friday 05:58 AM 12:09 PM Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
14 Sep 2023 Thursday 05:58 AM 04:54 AM, September 15 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
21 Sep 2023 Thursday 05:58 AM 03:35 PM Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
22 Sep 2023 Friday 03:34 PM 05:58 AM, September 23 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
28 Sep 2023 Thursday 05:58 PM 01:48 AM, September 29 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
29 Sep 2023 Friday 11:18 PM 05:58 AM, September 30 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
05 Oct 2023 Thursday 05:58 AM 07:40 PM Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
06 Oct 2023 Friday 09:32 PM 05:58 AM, October 07 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
12 Oct 2023 Thursday 05:59 AM 11:36 AM Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
19 Oct 2023 Thursday 09:04 PM 06:00 AM, October 20 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
20 Oct 2023 Friday 06:00 AM 06:00 AM, October 21 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
26 Oct 2023 Thursday 06:01 AM 11:27 AM Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
27 Oct 2023 Friday 09:25 AM 04:17 AM, October 28 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
03 Nov 2023 Friday 06:03 AM 06:03 AM, Navember 04 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
16 Nov 2023 Thursday 06:08 AM 06:08 AM, Nov 17 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
17 Nov 2023 Friday 06:08 AM 01:17 AM, Nov 18 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
23 Nov 2023 Thursday 05:16 PM 05:12 AM, Nov 24 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
24 Nov 2023 Friday 06:12 AM 04:01 PM Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
30 Nov 2023 Thursday 03:01 PM 06:15 AM, December 01 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
01 Dec 2023 Friday 06:15 AM 04:40 PM Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
14 Dec 2023 Thursday 06:22 AM 06:23 AM, Dec 15 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
21 Dec 2023 Thursday 06:26 AM 10:09 PM Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்
28 Dec 2023 Thursday 06:29 AM 01:05 AM, December 29 Property Purchase Muhurat சொத்துப் பதிவுக்கான நல்ல தேதிகள்

Property Purchase Auspicious Days refer to specific dates and times that are considered highly favorable for buying or investing in real estate, land, or property. In many cultures, including Hinduism, there is a strong belief that the timing of such transactions can influence their success and outcomes.

Property Purchase Auspicious Days, often referred to as "Muhurtham" in Hinduism, play a crucial role in property transactions. The selection of an auspicious day and time is believed to ensure positive outcomes, financial prosperity, and overall well-being for the property owner.

Significance and Observance:
Here are the key aspects of Property Purchase Auspicious Days:

    Astrological Significance: The choice of auspicious days is often based on astrological considerations, including the positions of celestial bodies, planetary alignments, and the overall astrological climate. Astrologers are consulted to identify the most favorable time frames.

    Cultural Customs: In addition to astrological factors, cultural and regional customs also influence the selection of auspicious days. Different communities may have their own traditions and preferences.

    Puja and Rituals: On the chosen auspicious day, property buyers often perform special pujas (prayers) and rituals to seek the blessings of deities and invoke positive energies for the property. This can involve visiting temples and offering prayers.

    Consultation with Experts: Many property buyers consult with astrologers, priests, or experts in Muhurtham to ensure that they make the purchase at the most opportune time.

    Financial and Personal Prosperity: It is believed that conducting property transactions on auspicious days can lead to financial stability, prosperity, and a harmonious living environment for the property owner and their family.

    Legal and Ethical Considerations: While the focus is often on astrological and cultural aspects, it's important to ensure that property transactions are conducted legally and ethically, adhering to all legal requirements and regulations.

    Variations by Region: The specific dates and times considered auspicious for property purchase may vary by region, community, and belief system. It is common for individuals to follow the practices of their own cultural or religious traditions.

Property Purchase Auspicious Days are an integral part of property transactions in many cultures, and they reflect the belief in the interconnectedness of time, space, and well-being. They provide property buyers with a sense of confidence and optimism as they embark on important investments in real estate.

சொத்து வாங்கும் நல்ல நாட்கள் என்பது ரியல் எஸ்டேட், நிலம் அல்லது சொத்தில் வாங்குவதற்கு அல்லது முதலீடு செய்வதற்கு மிகவும் சாதகமானதாகக் கருதப்படும் குறிப்பிட்ட தேதிகள் மற்றும் நேரங்களைக் குறிக்கிறது. இந்து மதம் உட்பட பல கலாச்சாரங்களில், இத்தகைய பரிவர்த்தனைகளின் நேரம் அவற்றின் வெற்றி மற்றும் விளைவுகளை பாதிக்கலாம் என்ற வலுவான நம்பிக்கை உள்ளது.

இந்து மதத்தில் "முஹூர்த்தம்" என்று அடிக்கடி குறிப்பிடப்படும் சொத்து வாங்கும் நல்ல நாட்கள், சொத்து பரிவர்த்தனைகளில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. ஒரு நல்ல நாள் மற்றும் நேரத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது சொத்து உரிமையாளருக்கு நேர்மறையான விளைவுகளையும், நிதி செழிப்பையும் மற்றும் ஒட்டுமொத்த நல்வாழ்வையும் உறுதி செய்யும் என்று நம்பப்படுகிறது.

முக்கியத்துவம் மற்றும் அனுசரிப்பு:
சொத்து வாங்கும் மங்களகரமான நாட்களின் முக்கிய அம்சங்கள் இங்கே:

    ஜோதிட முக்கியத்துவம்: மங்களகரமான நாட்களைத் தேர்ந்தெடுப்பது பெரும்பாலும் ஜோதிடக் கருத்தாய்வுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது, இதில் வான உடல்களின் நிலைகள், கிரகங்களின் சீரமைப்புகள் மற்றும் ஒட்டுமொத்த ஜோதிட காலநிலை ஆகியவை அடங்கும். மிகவும் சாதகமான கால கட்டங்களை அடையாளம் காண ஜோதிடர்கள் ஆலோசிக்கப்படுகிறார்கள்.

    கலாச்சார பழக்கவழக்கங்கள்: ஜோதிட காரணிகளுக்கு கூடுதலாக, கலாச்சார மற்றும் பிராந்திய பழக்கவழக்கங்களும் நல்ல நாட்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. வெவ்வேறு சமூகங்கள் தங்கள் சொந்த மரபுகள் மற்றும் விருப்பங்களைக் கொண்டிருக்கலாம்.

    பூஜை மற்றும் சடங்குகள்: தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நல்ல நாளில், சொத்து வாங்குபவர்கள் அடிக்கடி சிறப்பு பூஜைகள் (பிரார்த்தனைகள்) மற்றும் சடங்குகளை தெய்வங்களின் ஆசீர்வாதங்களைப் பெறவும், சொத்துக்கு நேர்மறை ஆற்றலைப் பெறவும் செய்கிறார்கள். இது கோவில்களுக்குச் செல்வதும், பிரார்த்தனை செய்வதும் அடங்கும்.

    நிபுணர்களுடன் ஆலோசனை: பல சொத்து வாங்குபவர்கள் ஜோதிடர்கள், புரோகிதர்கள் அல்லது முஹூர்த்தத்தில் உள்ள நிபுணர்களிடம் ஆலோசனை செய்து, அவர்கள் சரியான நேரத்தில் வாங்குவதை உறுதி செய்கிறார்கள்.

    நிதி மற்றும் தனிப்பட்ட செழிப்பு: நல்ல நாட்களில் சொத்து பரிவர்த்தனைகளை நடத்துவது நிதி நிலைத்தன்மை, செழிப்பு மற்றும் சொத்து உரிமையாளர் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்திற்கு இணக்கமான வாழ்க்கைச் சூழலுக்கு வழிவகுக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.

    சட்ட மற்றும் நெறிமுறைக் கருத்தாய்வுகள்: ஜோதிட மற்றும் கலாச்சார அம்சங்களில் கவனம் செலுத்தப்படும் அதே வேளையில், சொத்து பரிவர்த்தனைகள் அனைத்து சட்டத் தேவைகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளுக்கு இணங்க சட்டப்பூர்வமாகவும் நெறிமுறையாகவும் நடத்தப்படுவதை உறுதிப்படுத்துவது முக்கியம்.

    பிராந்தியத்தின்படி மாறுபாடுகள்: குறிப்பிட்ட தேதிகள் மற்றும் நேரங்கள் சொத்து வாங்குவதற்கு சாதகமானதாகக் கருதப்படுவது பிராந்தியம், சமூகம் மற்றும் நம்பிக்கை அமைப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் மாறுபடும். தனிநபர்கள் தங்கள் சொந்த கலாச்சார அல்லது மத மரபுகளின் நடைமுறைகளைப் பின்பற்றுவது பொதுவானது.

சொத்து வாங்குதல் நல்ல நாட்கள் என்பது பல கலாச்சாரங்களில் சொத்து பரிவர்த்தனைகளின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாகும், மேலும் அவை நேரம், இடம் மற்றும் நல்வாழ்வின் ஒன்றோடொன்று இணைந்த நம்பிக்கையை பிரதிபலிக்கின்றன. அவர்கள் ரியல் எஸ்டேட்டில் முக்கியமான முதலீடுகளை மேற்கொள்ளும்போது, ​​சொத்து வாங்குபவர்களுக்கு நம்பிக்கை மற்றும் நம்பிக்கையை அளிக்கிறார்கள்.