பிரதோஷம் நாட்கள் in ஜூலை 2024

பிரதோஷம் நாட்கள் இன்று

இன்று பிரதோஷம் நாட்கள் இல்லை

முந்தைய பிரதோஷம் நாட்கள் தேதி

முந்தைய பிரதோஷம் நாட்கள் தேதி- 03 Jul 2024,Wednesday From 07:10 AM, Jul 03 To 05:54 AM, Jul 04

அடுத்த பிரதோஷம் நாட்கள் தேதி

அடுத்த பிரதோஷம் நாட்கள் தேதி- 18 Jul 2024,Thursday From 08:44 PM, Jul 18 To 07:41 PM, Jul 19
Click Here to View Important Festival Dates In English
தேதிநாள்தொடக்க நேரம்முடிவு நேரம்விழாவின் பெயர்நிகழ்வுகள்
09 Jan 2024 Tuesday 11:58 PM, Jan 08 10:24 PM, Jan 09 Bhauma Pradosh Vrat பிரதோஷம் நாட்கள்
23 Jan 2024 Tuesday 07:51 PM, Jan 22 08:39 PM, Jan 23 Bhauma Pradosh Vrat பிரதோஷம் நாட்கள்
07 Feb 2024 Wednesday 02:02 PM, Feb 07 11:17 AM, Feb 08 Budha Pradosh Vrat பிரதோஷம் நாட்கள்
21 Feb 2024 Wednesday 11:27 AM, Feb 21 01:21 PM, Feb 22 Budha Pradosh Vrat பிரதோஷம் நாட்கள்
08 Mar 2024 Friday 01:19 AM, Mar 08 09:57 PM, Mar 08 Shukra Pradosh Vrat பிரதோஷம் நாட்கள்
22 Mar 2024 Friday 04:44 AM, Mar 22 07:17 AM, Mar 23 Shukra Pradosh Vrat பிரதோஷம் நாட்கள்
06 Apr 2024 Saturday 10:19 AM, Apr 06 06:53 AM, Apr 07 Shani Pradosh Vrat பிரதோஷம் நாட்கள்
21 Apr 2024 Sunday 10:41 PM, Apr 20 01:11 AM, Apr 22 Ravi Pradosh Vrat பிரதோஷம் நாட்கள்
05 May 2024 Sunday 05:41 PM, May 05 02:40 PM, May 06 Ravi Pradosh Vrat பிரதோஷம் நாட்கள்
20 May 2024 Monday 03:58 PM, May 20 05:39 PM, May 21 Soma Pradosh Vrat பிரதோஷம் நாட்கள்
04 Jun 2024 Tuesday 12:18 AM, Jun 04 10:01 PM, Jun 04 Bhauma Pradosh Vrat பிரதோஷம் நாட்கள்
19 Jun 2024 Wednesday 07:28 AM, Jun 19 07:49 AM, Jun 20 Budha Pradosh Vrat பிரதோஷம் நாட்கள்
03 Jul 2024 Wednesday 07:10 AM, Jul 03 05:54 AM, Jul 04 Budha Pradosh Vrat பிரதோஷம் நாட்கள்
18 Jul 2024 Thursday 08:44 PM, Jul 18 07:41 PM, Jul 19 Guru Pradosh Vrat பிரதோஷம் நாட்கள்
01 Aug 2024 Thursday 03:28 PM, Aug 01 03:26 PM, Aug 02 Guru Pradosh Vrat பிரதோஷம் நாட்கள்
17 Aug 2024 Saturday 08:05 AM, Aug 17 05:51 AM, Aug 18 Shani Pradosh Vrat பிரதோஷம் நாட்கள்
31 Aug 2024 Saturday 02:25 AM, Aug 31 03:40 AM, Sep 01 Shani Pradosh Vrat பிரதோஷம் நாட்கள்
15 Sep 2024 Sunday 06:12 PM, Sep 15 03:10 PM, Sep 16 Ravi Pradosh Vrat பிரதோஷம் நாட்கள்
29 Sep 2024 Sunday 04:47 PM, Sep 29 07:06 PM, Sep 30 Ravi Pradosh Vrat பிரதோஷம் நாட்கள்
15 Oct 2024 Tuesday 03:42 AM, Oct 15 12:19 AM, Oct 16 Bhauma Pradosh Vrat பிரதோஷம் நாட்கள்
29 Oct 2024 Tuesday 10:31 AM, Oct 29 01:15 PM, Oct 30 Bhauma Pradosh Vrat பிரதோஷம் நாட்கள்
13 Nov 2024 Wednesday 01:01 PM, Nov 13 09:43 AM, Nov 14 Budha Pradosh Vrat பிரதோஷம் நாட்கள்
28 Nov 2024 Thursday 06:23 AM, Nov 28 08:39 AM, Nov 29 Guru Pradosh Vrat பிரதோஷம் நாட்கள்
13 Dec 2024 Friday 10:26 PM, Dec 12 07:40 PM, Dec 13 Shukra Pradosh Vrat பிரதோஷம் நாட்கள்
28 Dec 2024 Saturday 02:26 AM, Dec 28 03:32 AM, Dec 29 Shani Pradosh Vrat பிரதோஷம் நாட்கள்

Pradosham is a sacred Hindu observance and worship ritual that occurs twice every lunar month, specifically during the 13th day of the bright fortnight (waxing moon) and the 13th day of the dark fortnight (waning moon). It is dedicated to Lord Shiva and is considered highly auspicious by Shaivite devotees.

Pradosham is a deeply significant and spiritually charged Hindu ritual celebrated twice a month in reverence to Lord Shiva, the god of destruction and transformation in the Hindu pantheon. The term "Pradosham" is derived from the Sanskrit words "pra" (removal) and "dosha" (sins or negative influences). It is believed that observing Pradosham helps remove sins and negative karma, bestows divine blessings, and grants spiritual progress.

Significance and Observance:
The Pradosham falls on the 13th day of both the waxing moon (Shukla Paksha Pradosham) and the waning moon (Krishna Paksha Pradosham) in the Hindu lunar calendar. Devotees gather at temples dedicated to Lord Shiva to participate in this ritual. The primary significance of Pradosham includes:

    Removal of Obstacles: Pradosham is considered an opportune time for seeking the removal of obstacles, negative influences, and past sins. It is believed that sincere prayers during Pradosham can lead to the eradication of karmic baggage.

    Blessings of Lord Shiva: Lord Shiva is believed to be especially benevolent during Pradosham, and devotees seek his blessings for health, prosperity, and spiritual well-being.

    Rituals and Puja: The Pradosham observance involves elaborate rituals and a special puja (prayer) dedicated to Lord Shiva. This includes offerings of bilva leaves, milk, sandalwood paste, and other sacred items. The Rudra Abhishekam, a bathing ritual of the Shiva Linga with various substances, is also performed.

    Fasting and Worship: Devotees often fast on Pradosham and break their fast after the evening puja. Special hymns and devotional songs dedicated to Lord Shiva are chanted.

    Participation in Temples: Pradosham is usually observed at Shiva temples, where priests lead the rituals and devotees actively participate by offering prayers, flowers, and oil lamps.

    Meditation and Spiritual Reflection: Besides temple celebrations, some devotees choose to meditate, reflect, and seek spiritual insights during this auspicious time.

Pradosham is not only a religious observance but also a spiritual opportunity for devotees to connect with the divine, cleanse their souls, and seek the grace of Lord Shiva. It is a time of devotion, introspection, and the pursuit of spiritual growth.

பிரதோஷம் என்பது ஒரு புனிதமான இந்து அனுசரிப்பு மற்றும் வழிபாட்டு சடங்காகும், இது ஒவ்வொரு சந்திர மாதத்திற்கும் இரண்டு முறை நிகழ்கிறது, குறிப்பாக பிரகாசமான பதினைந்து நாட்களில் (வளர்ந்து வரும் நிலவு) 13 வது நாள் மற்றும் இருண்ட பதினைந்து நாட்களில் (குறைந்து வரும் நிலவு). இது சிவபெருமானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் சைவ பக்தர்களால் மிகவும் மங்களகரமானதாக கருதப்படுகிறது.

பிரதோஷம் என்பது ஆழமான முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மற்றும் ஆன்மீக ரீதியில் உள்ள இந்து சமயச் சடங்கு, இது இந்து சமய சமயங்களில் அழிவு மற்றும் மாற்றத்தின் கடவுளான சிவபெருமானை வணங்கும் வகையில் மாதம் இருமுறை கொண்டாடப்படுகிறது. "பிரதோஷம்" என்ற சொல் சமஸ்கிருத வார்த்தைகளான "பிர" (அகற்றுதல்) மற்றும் "தோஷம்" (பாவங்கள் அல்லது எதிர்மறை தாக்கங்கள்) ஆகியவற்றிலிருந்து பெறப்பட்டது. பிரதோஷத்தைக் கடைப்பிடிப்பது பாவங்கள் மற்றும் எதிர்மறை கர்மாக்களை அகற்ற உதவுகிறது, தெய்வீக ஆசீர்வாதங்களை அளிக்கிறது மற்றும் ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை வழங்குகிறது என்று நம்பப்படுகிறது.

முக்கியத்துவம் மற்றும் அனுசரிப்பு:
இந்து சந்திர நாட்காட்டியில் வளர்பிறை சந்திரன் (சுக்ல பக்ஷ பிரதோஷம்) மற்றும் குறைந்து வரும் சந்திரன் (கிருஷ்ண பக்ஷ பிரதோஷம்) இரண்டின் 13வது நாளில் பிரதோஷம் வருகிறது. இந்த சடங்கில் பங்கேற்பதற்காக பக்தர்கள் சிவபெருமானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட கோவில்களில் கூடுகிறார்கள். பிரதோஷத்தின் முதன்மை முக்கியத்துவம் பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்குகிறது:

    தடைகள் நீக்கம்: பிரதோஷம் தடைகள், எதிர்மறை தாக்கங்கள் மற்றும் கடந்தகால பாவங்களை நீக்குவதற்கு ஏற்ற காலமாக கருதப்படுகிறது. பிரதோஷத்தின் போது நேர்மையான பிரார்த்தனை கர்ம சாமான்களை ஒழிக்க வழிவகுக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.

    சிவபெருமானின் ஆசீர்வாதங்கள்: பிரதோஷத்தின் போது சிவபெருமான் குறிப்பாக நன்மை செய்வார் என்று நம்பப்படுகிறது, மேலும் பக்தர்கள் ஆரோக்கியம், செழிப்பு மற்றும் ஆன்மீக நல்வாழ்வுக்காக அவருடைய ஆசீர்வாதங்களை நாடுகிறார்கள்.

    சடங்குகள் மற்றும் பூஜை: பிரதோஷம் அனுசரிப்பு விரிவான சடங்குகள் மற்றும் சிவபெருமானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு சிறப்பு பூஜை (பிரார்த்தனை) ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. இதில் பில்வ இலைகள், பால், சந்தனப் பச்சரிசி மற்றும் பிற புனிதப் பொருட்கள் ஆகியவை அடங்கும். ருத்ர அபிஷேகம், சிவலிங்கத்திற்கு பல்வேறு திரவியங்களைக் கொண்டு நீராடும் சடங்கும் செய்யப்படுகிறது.

    விரதம் மற்றும் வழிபாடு: பக்தர்கள் பெரும்பாலும் பிரதோஷத்தில் விரதம் இருந்து மாலை பூஜைக்குப் பிறகு தங்கள் விரதத்தைக் கைவிடுவார்கள். சிவபெருமானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட சிறப்புப் பாடல்கள் மற்றும் பக்தி பாடல்கள் பாடப்படுகின்றன.

    கோவில்களில் பங்கேற்பு: பிரதோஷம் பொதுவாக சிவன் கோவில்களில் அனுசரிக்கப்படுகிறது, அங்கு பூசாரிகள் சடங்குகளை வழிநடத்துகிறார்கள் மற்றும் பக்தர்கள் பிரார்த்தனைகள், பூக்கள் மற்றும் எண்ணெய் விளக்குகளை வழங்குவதன் மூலம் தீவிரமாக பங்கேற்கின்றனர்.

    தியானம் மற்றும் ஆன்மீக பிரதிபலிப்பு: கோவில் கொண்டாட்டங்கள் தவிர, சில பக்தர்கள் இந்த புனிதமான நேரத்தில் தியானம் செய்யவும், சிந்திக்கவும், ஆன்மீக நுண்ணறிவுகளை தேடவும் தேர்வு செய்கிறார்கள்.

பிரதோஷம் என்பது ஒரு மத அனுசரிப்பு மட்டுமல்ல, பக்தர்கள் தெய்வீகத்துடன் இணைவதற்கும், தங்கள் ஆன்மாக்களை தூய்மைப்படுத்துவதற்கும், சிவபெருமானின் அருளைப் பெறுவதற்கும் ஒரு ஆன்மீக வாய்ப்பாகும். இது பக்தி, சுயபரிசோதனை மற்றும் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கான நேரம்.