நவமி நாட்கள் in ஜூன் 2024

நவமி நாட்கள் இன்று

இன்று நவமி நாட்கள் இல்லை

முந்தைய நவமி நாட்கள் தேதி

முந்தைய நவமி நாட்கள் தேதி- 15 Jun 2024,Saturday From 12:03 AM, Jun 15 To 02:32 AM, Jun 16

அடுத்த நவமி நாட்கள் தேதி

அடுத்த நவமி நாட்கள் தேதி- 14 Jul 2024,Sunday From 05:25 PM, Jul 14 To 07:19 PM, Jul 15
Click Here to View Important Festival Dates In English
தேதிநாள்தொடக்க நேரம்முடிவு நேரம்விழாவின் பெயர்நிகழ்வுகள்
18 Jan 2024 Thursday 08:44 PM, Jan 18 07:51 PM, Jan 19 Shukla Navami நவமி நாட்கள்
17 Feb 2024 Saturday 08:15 AM, Feb 17 08:15 AM, Feb 18 Shukla Navami நவமி நாட்கள்
17 Mar 2024 Sunday 09:52 PM, Mar 17 10:49 PM, Mar 18 Shukla Navami நவமி நாட்கள்
16 Apr 2024 Tuesday 01:23 PM, Apr 16 03:14 PM, Apr 17 Shukla Navami நவமி நாட்கள்
16 May 2024 Thursday 06:22 AM, May 16 08:48 AM, May 17 Shukla Navami நவமி நாட்கள்
15 Jun 2024 Saturday 12:03 AM, Jun 15 02:32 AM, Jun 16 Shukla Navami நவமி நாட்கள்
14 Jul 2024 Sunday 05:25 PM, Jul 14 07:19 PM, Jul 15 Shukla Navami நவமி நாட்கள்
13 Aug 2024 Tuesday 09:31 AM, Aug 13 10:23 AM, Aug 14 Shukla Navami நவமி நாட்கள்
11 Sep 2024 Wednesday 11:46 PM, Sep 11 11:32 PM, Sep 12 Shukla Navami நவமி நாட்கள்
11 Oct 2024 Friday 12:06 PM, Oct 11 10:58 AM, Oct 12 Shukla Navami நவமி நாட்கள்
09 Nov 2024 Saturday 10:45 PM, Nov 09 09:01 PM, Nov 10 Shukla Navami நவமி நாட்கள்
09 Dec 2024 Monday 08:02 AM, Dec 09 06:01 AM, Dec 10 Shukla Navami நவமி நாட்கள்

Navami, derived from the Sanskrit word "Nava" meaning nine, refers to the ninth day of the lunar calendar in Hinduism. It is a significant day marked by various religious observances and rituals, often associated with the worship of deities, especially the goddesses.

Navami is a recurring event in the Hindu lunar calendar, occurring every fortnight on the ninth day of both the waxing moon (Shukla Paksha Navami) and the waning moon (Krishna Paksha Navami). This day is considered auspicious and is associated with the worship of deities, particularly the divine.

Significance and Observance:
Navami carries various cultural, religious, and spiritual significances:

    Deity Worship: Navami is often dedicated to the worship of deities, including Lord Vishnu, Lord Krishna, Goddess Durga, and others. Devotees perform special pujas (prayers) and rituals to seek divine blessings.

    Fasting: Many devotees choose to fast on Navami, abstaining from certain foods and sometimes even water. Fasting is seen as a form of devotion and purification.

    Mantra Chanting: Devotees often recite specific mantras dedicated to the deities on Navami. Mantra chanting is believed to invoke the presence and blessings of the divine.

    Temple Visits: People visit temples dedicated to the deities on Navami to participate in special rituals and seek blessings.

    Cultural Celebrations: Navami is often marked by cultural celebrations, including music, dance performances, and traditional ceremonies.

    Family Rituals: In some households, Navami is observed with family rituals and prayers. It is a time for collective worship and bonding.

    Astrological Significance: Some astrologers believe that certain planetary alignments on Navami can enhance the spiritual and positive effects of the day.

    Devotee Gatherings: Navami often brings together devotees for communal worship, fostering a sense of community and spirituality.

Navami is a versatile observance with diverse forms of worship and cultural expressions. It emphasizes the connection between devotees and the divine and serves as a time for seeking blessings, purification, and spiritual growth.

ஒன்பது என்று பொருள்படும் "நவ" என்ற சமஸ்கிருத வார்த்தையிலிருந்து உருவான நவமி, இந்து மதத்தில் சந்திர நாட்காட்டியின் ஒன்பதாம் நாளைக் குறிக்கிறது. இது பல்வேறு மத அனுசரிப்புகள் மற்றும் சடங்குகளால் குறிக்கப்படும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நாள், இது பெரும்பாலும் தெய்வங்களின் வழிபாட்டுடன் தொடர்புடையது, குறிப்பாக தெய்வங்கள்.

நவமி என்பது இந்து சந்திர நாட்காட்டியில் மீண்டும் நிகழும் நிகழ்வாகும், இது ஒவ்வொரு பதினைந்து நாட்களுக்கும் வளர்பிறை நிலவு (சுக்ல பக்ஷ நவமி) மற்றும் குறைந்து வரும் சந்திரன் (கிருஷ்ண பக்ஷ நவமி) ஆகிய இரண்டின் ஒன்பதாம் நாளில் நிகழ்கிறது. இந்த நாள் மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது மற்றும் தெய்வங்களை, குறிப்பாக தெய்வீக வழிபாட்டுடன் தொடர்புடையது.

முக்கியத்துவம் மற்றும் அனுசரிப்பு:
நவமி பல்வேறு கலாச்சார, மத மற்றும் ஆன்மீக முக்கியத்துவங்களைக் கொண்டுள்ளது:

    தெய்வ வழிபாடு: நவமி பெரும்பாலும் விஷ்ணு, கிருஷ்ணர், துர்கா தேவி மற்றும் பிற தெய்வங்களின் வழிபாட்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது. தெய்வீக ஆசீர்வாதங்களைப் பெற பக்தர்கள் சிறப்பு பூஜைகள் (பிரார்த்தனைகள்) மற்றும் சடங்குகளை செய்கிறார்கள்.

    உண்ணாவிரதம்: பல பக்தர்கள் நவமி அன்று விரதம் மேற்கொள்கின்றனர், சில உணவுகள் மற்றும் சில சமயங்களில் தண்ணீர் கூட தவிர்க்கின்றனர். உண்ணாவிரதம் பக்தி மற்றும் தூய்மையின் ஒரு வடிவமாகக் கருதப்படுகிறது.

    மந்திரம் ஓதுதல்: பக்தர்கள் நவமி அன்று தெய்வங்களுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட மந்திரங்களை அடிக்கடி ஓதுவார்கள். மந்திரத்தை உச்சரிப்பது தெய்வீகத்தின் இருப்பையும் ஆசீர்வாதத்தையும் தூண்டுவதாக நம்பப்படுகிறது.

    கோவில் வருகைகள்: நவமி அன்று தெய்வங்களுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட கோவில்களுக்கு மக்கள் சிறப்பு வழிபாடுகளில் கலந்துகொண்டு ஆசிர்வாதம் பெறுவார்கள்.

    கலாச்சார கொண்டாட்டங்கள்: நவமி பெரும்பாலும் இசை, நடன நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் பாரம்பரிய விழாக்கள் உள்ளிட்ட கலாச்சார கொண்டாட்டங்களால் குறிக்கப்படுகிறது.

    குடும்ப சடங்குகள்: சில வீடுகளில், நவமி குடும்ப சடங்குகள் மற்றும் பிரார்த்தனைகளுடன் அனுசரிக்கப்படுகிறது. கூட்டு வழிபாடு மற்றும் பிணைப்புக்கான நேரம் இது.

    ஜோதிட முக்கியத்துவம்: சில ஜோதிடர்கள் நவமி அன்று சில கிரகங்களின் சீரமைப்பு அன்றைய ஆன்மீக மற்றும் நேர்மறையான விளைவுகளை மேம்படுத்தும் என்று நம்புகிறார்கள்.

 பக்தர் கூட்டங்கள்: நவமி பெரும்பாலும் பக்தர்களை பொது வழிபாட்டிற்காக ஒன்று சேர்க்கிறது, சமூகம் மற்றும் ஆன்மீக உணர்வை வளர்க்கிறது.

நவமி என்பது பலவிதமான வழிபாட்டு முறைகள் மற்றும் கலாச்சார வெளிப்பாடுகளுடன் கூடிய பல்துறை அனுசரிப்பு ஆகும். இது பக்தர்களுக்கும் தெய்வீகத்திற்கும் இடையிலான தொடர்பை வலியுறுத்துகிறது மற்றும் ஆசீர்வாதம், சுத்திகரிப்பு மற்றும் ஆன்மீக வளர்ச்சியைத் தேடுவதற்கான நேரமாக செயல்படுகிறது.