கார்த்திகை விரத நாட்கள் in ஜூன் 2024

கார்த்திகை விரத நாட்கள் இன்று

இன்று கார்த்திகை விரத நாட்கள் இல்லை

முந்தைய கார்த்திகை விரத நாட்கள் தேதி

முந்தைய கார்த்திகை விரத நாட்கள் தேதி- 05 Jun 2024,Tuesday

அடுத்த கார்த்திகை விரத நாட்கள் தேதி

அடுத்த கார்த்திகை விரத நாட்கள் தேதி- 05 Jun 2024,Wednesday
Click Here to View Important Festival Dates In English
தேதிநாள்விழாவின் பெயர்நிகழ்வுகள்
20 Jan 2024 Saturday Masik karthigai கார்த்திகை விரத நாட்கள்
16 Feb 2024 Friday Masik karthigai கார்த்திகை விரத நாட்கள்
14 Mar 2024 Thursday Masik karthigai கார்த்திகை விரத நாட்கள்
11 Apr 2024 Thursday Masik karthigai கார்த்திகை விரத நாட்கள்
08 May 2024 Wednesday Masik karthigai கார்த்திகை விரத நாட்கள்
05 Jun 2024 Wednesday Masik karthigai கார்த்திகை விரத நாட்கள்
02 Jul 2024 Tuesday Masik karthigai கார்த்திகை விரத நாட்கள்
29 Jul 2024 Monday Masik karthigai கார்த்திகை விரத நாட்கள்
25 Aug 2024 Sunday Masik karthigai கார்த்திகை விரத நாட்கள்
22 Sep 2024 Sunday Masik karthigai கார்த்திகை விரத நாட்கள்
19 Oct 2024 Saturday Masik karthigai கார்த்திகை விரத நாட்கள்
16 Nov 2024 Saturday Masik karthigai கார்த்திகை விரத நாட்கள்
13 Dec 2024 Friday Masik karthigai கார்த்திகை விரத நாட்கள்

Karthigai Nakshatra Days

"Masik Karthigai" refers to the monthly observance of the Karthigai festival in Hinduism. In addition to the major annual Karthigai Deepam festival, which falls on the full moon day of the Tamil month of Karthigai, some regions and communities also celebrate a smaller version of the festival each month. This is commonly referred to as "Masik Karthigai," where "Masik" means "monthly."

On the day of Masik Karthigai, devotees perform rituals similar to those observed during the major Karthigai Deepam festival. This includes lighting oil lamps, offering prayers to Lord Murugan, and seeking his blessings for protection, prosperity, and enlightenment. While the monthly celebration might not be as elaborate as the annual festival, it still holds significance for those who observe it.

Masik Karthigai is particularly popular in Tamil Nadu and other parts of South India. It provides an opportunity for regular spiritual practice and a chance to connect with the divine through the symbolism of light and knowledge.

Karthigai Nakshatra Days refer to the specific days when the moon is aligned with the Karthigai nakshatra (constellation) in Hindu astrology. These days hold significance in various Hindu traditions and are considered auspicious for performing certain rituals, ceremonies, and spiritual practices. The Karthigai nakshatra is associated with the star cluster Pleiades, and its alignment with the moon is believed to have spiritual and astrological significance.


Here's what's special about Karthigai Nakshatra Days:

    Spiritual Significance: The alignment of the moon with the Karthigai nakshatra is believed to amplify the spiritual energy and positive vibrations on those days. This makes it an opportune time for engaging in spiritual practices, seeking blessings, and making positive changes in one's life.

    Lunar Energy: The moon is considered a powerful cosmic force in Hindu astrology. Its alignment with specific nakshatras is thought to influence various aspects of life, including emotions, thoughts, and actions. Karthigai Nakshatra Days are believed to enhance the moon's beneficial influence.

    Associated Deities: Depending on regional customs and beliefs, different deities might be associated with the Karthigai nakshatra. In South India, Lord Murugan, the deity of courage and wisdom, is often connected with this nakshatra. Devotees seek his blessings for protection, well-being, and spiritual growth.

    Rituals and Celebrations: On Karthigai Nakshatra Days, devotees often perform pujas (rituals), light oil lamps, offer prayers, and visit temples to honor the alignment of the moon and seek divine blessings. Temples dedicated to Lord Murugan may witness increased footfall on these days.

    Personal and Spiritual Growth: It is believed that engaging in positive activities on Karthigai Nakshatra Days can bring about personal growth, spiritual evolution, and the fulfillment of desires. Many people take advantage of these auspicious days to set intentions, seek guidance, and align their energies with higher spiritual vibrations.

    Festive Atmosphere: In regions where the Karthigai Nakshatra Days hold significance, there can be a festive atmosphere with decorations, special foods, and community gatherings. It's a time for families to come together and participate in spiritual activities.

It's important to note that the specific dates of Karthigai Nakshatra Days can vary from year to year and region to region. Consultation of a reliable lunar calendar or an astrologer is recommended to determine the exact dates for a given year. Additionally, while these days are considered auspicious, the depth of significance and the way they are celebrated can vary based on individual beliefs and cultural practices.

 

கார்த்திகை நட்சத்திர நாட்கள்

மாசிக் கார்த்திகை" என்பது இந்து மதத்தில் கார்த்திகைப் பண்டிகையை மாதந்தோறும் கடைப்பிடிப்பதைக் குறிக்கிறது. தமிழ் மாதமான கார்த்திகைப் பௌர்ணமி நாளில் வரும் முக்கிய வருடாந்திர கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவைத் தவிர, சில பகுதிகள் மற்றும் சமூகங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் திருவிழாவின் சிறிய பதிப்பைக் கொண்டாடுகின்றன. இது பொதுவாக "மாசிக் கார்த்திகை" என்று குறிப்பிடப்படுகிறது, இங்கு "மாசிக்" என்றால் "மாதாந்திரம்" என்று பொருள்.

மாசிக் கார்த்திகை நாளில், முக்கிய கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவின் போது அனுசரிக்கப்படும் சடங்குகளைப் போன்ற சடங்குகளை பக்தர்கள் செய்கின்றனர். எண்ணெய் விளக்குகளை ஏற்றி வைப்பது, முருகப் பெருமானுக்குப் பிரார்த்தனை செய்தல், பாதுகாப்பு, செழிப்பு மற்றும் ஞானம் பெற அவனுடைய ஆசிகளைப் பெறுவது ஆகியவை இதில் அடங்கும். மாதாந்திர கொண்டாட்டம் வருடாந்தர விழாவைப் போல விரிவாக இல்லாவிட்டாலும், அதைக் கடைப்பிடிப்பவர்களுக்கு அது இன்னும் முக்கியத்துவத்தைக் கொண்டுள்ளது.

மாசிக் கார்த்திகை தமிழ்நாட்டிலும், தென்னிந்தியாவின் பிற பகுதிகளிலும் மிகவும் பிரபலமானது. இது வழக்கமான ஆன்மீக பயிற்சிக்கான வாய்ப்பையும், ஒளி மற்றும் அறிவின் அடையாளத்தின் மூலம் தெய்வீகத்துடன் இணைவதற்கான வாய்ப்பையும் வழங்குகிறது.

கார்த்திகை நட்சத்திர நாட்கள் என்பது இந்து ஜோதிடத்தில் சந்திரன் கார்த்திகை நட்சத்திரத்துடன் (நட்சத்திரம்) இணைந்திருக்கும் குறிப்பிட்ட நாட்களைக் குறிக்கிறது. இந்த நாட்கள் பல்வேறு இந்து மரபுகளில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை மற்றும் சில சடங்குகள், சடங்குகள் மற்றும் ஆன்மீக நடைமுறைகளைச் செய்வதற்கு ஏற்றதாகக் கருதப்படுகின்றன. கார்த்திகை நட்சத்திரம் ப்ளேயட்ஸ் நட்சத்திரக் கூட்டத்துடன் தொடர்புடையது, மேலும் சந்திரனுடன் அதன் சீரமைப்பு ஆன்மீக மற்றும் ஜோதிட முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக நம்பப்படுகிறது.

கார்த்திகை நட்சத்திர நாட்களின் சிறப்புகள் இங்கே:

    ஆன்மீக முக்கியத்துவம்: சந்திரன் கார்த்திகை நட்சத்திரத்துடன் இணைந்திருப்பது அந்த நாட்களில் ஆன்மீக ஆற்றலையும் நேர்மறை அதிர்வுகளையும் பெருக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. இது ஆன்மீக நடைமுறைகளில் ஈடுபடுவதற்கும், ஆசீர்வாதங்களைத் தேடுவதற்கும், ஒருவரின் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்களைச் செய்வதற்கும் இது ஒரு சிறந்த நேரமாக அமைகிறது.

    சந்திர ஆற்றல்: இந்து ஜோதிடத்தில் சந்திரன் ஒரு சக்திவாய்ந்த அண்ட சக்தியாக கருதப்படுகிறது. குறிப்பிட்ட நக்ஷத்திரங்களுடனான அதன் சீரமைப்பு உணர்ச்சிகள், எண்ணங்கள் மற்றும் செயல்கள் உட்பட வாழ்க்கையின் பல்வேறு அம்சங்களை பாதிக்கும் என்று கருதப்படுகிறது. கார்த்திகை நட்சத்திர நாட்கள் சந்திரனின் நன்மையை அதிகரிக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.

    தொடர்புடைய தெய்வங்கள்: பிராந்திய பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் நம்பிக்கைகளைப் பொறுத்து, வெவ்வேறு தெய்வங்கள் கார்த்திகை நட்சத்திரத்துடன் தொடர்புடையதாக இருக்கலாம். தென்னிந்தியாவில், தைரியம் மற்றும் ஞானத்தின் தெய்வமான முருகன், இந்த நட்சத்திரத்துடன் அடிக்கடி இணைக்கப்படுகிறார். பக்தர்கள் பாதுகாப்பு, நல்வாழ்வு மற்றும் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்காக அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை நாடுகின்றனர்.

    சடங்குகள் மற்றும் கொண்டாட்டங்கள்: கார்த்திகை நட்சத்திர நாட்களில், பக்தர்கள் அடிக்கடி பூஜைகள் (சடங்குகள்), எண்ணெய் விளக்குகளை ஏற்றி, பிரார்த்தனை செய்து, சந்திரனின் சீரமைப்பை மதிக்க மற்றும் தெய்வீக ஆசீர்வாதங்களைப் பெற கோயில்களுக்குச் செல்கிறார்கள். இந்த நாட்களில் முருகப்பெருமானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட கோவில்களில் பக்தர்கள் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும்.

    தனிப்பட்ட மற்றும் ஆன்மீக வளர்ச்சி: கார்த்திகை நட்சத்திர நாட்களில் நேர்மறையான செயல்களில் ஈடுபடுவது தனிப்பட்ட வளர்ச்சி, ஆன்மீக பரிணாமம் மற்றும் ஆசைகளை நிறைவேற்றும் என்று நம்பப்படுகிறது. எண்ணங்களை அமைக்கவும், வழிகாட்டுதலைத் தேடவும், உயர்ந்த ஆன்மீக அதிர்வுகளுடன் தங்கள் ஆற்றல்களை சீரமைக்கவும் பலர் இந்த நல்ல நாட்களைப் பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள்.

    பண்டிகை வளிமண்டலம்: கார்த்திகை நட்சத்திர நாட்கள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பகுதிகளில், அலங்காரங்கள், சிறப்பு உணவுகள் மற்றும் சமூகக் கூட்டங்களுடன் ஒரு பண்டிகை சூழ்நிலை இருக்கும். குடும்பங்கள் ஒன்று கூடி ஆன்மிகச் செயல்களில் ஈடுபட வேண்டிய நேரம் இது.

கார்த்திகை நட்சத்திர நாட்களின் குறிப்பிட்ட தேதிகள் ஆண்டுக்கு ஆண்டு மற்றும் பிராந்தியத்திற்கு பிராந்தியத்திற்கு மாறுபடும் என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது அவசியம். ஒரு நம்பகமான சந்திர நாட்காட்டி அல்லது ஒரு ஜோதிடரின் ஆலோசனையானது கொடுக்கப்பட்ட ஆண்டிற்கான சரியான தேதிகளை தீர்மானிக்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. கூடுதலாக, இந்த நாட்கள் மங்களகரமானதாகக் கருதப்பட்டாலும், முக்கியத்துவத்தின் ஆழம் மற்றும் அவை கொண்டாடப்படும் விதம் தனிப்பட்ட நம்பிக்கைகள் மற்றும் கலாச்சார நடைமுறைகளின் அடிப்படையில் மாறுபடும்.