கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள் in ஜூலை 2024

Click Here to View Important Festival Dates In English
தேதிநாள்தொடக்க நேரம்முடிவு நேரம்விழாவின் பெயர்நிகழ்வுகள்
03 Jan 2024 Wednesday 07:14 AM 02:46 PM Griha Pravesh Muhurat கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள்
12 Feb 2024 Monday 02:56 PM 05:44 PM Griha Pravesh Muhurat கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள்
14 Feb 2024 Wednesday 07:01 AM 10:43 AM Griha Pravesh Muhurat கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள்
19 Feb 2024 Monday 06:57 AM 10:33 AM Griha Pravesh Muhurat கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள்
26 Feb 2024 Monday 06:50 AM 04:31 AM, Feb 27 Griha Pravesh Muhurat கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள்
28 Feb 2024 Wednesday 04:18 AM 06:47 AM, Feb 29 Griha Pravesh Muhurat கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள்
29 Feb 2024 Thursday 06:47 AM 10:22 AM Griha Pravesh Muhurat கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள்
02 Mar 2024 Saturday 02:42 PM 06:44 AM, Mar 03 Griha Pravesh Muhurat கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள்
06 Mar 2024 Wednesday 02:52 PM 04:13 AM, Mar 07 Griha Pravesh Muhurat கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள்
11 Mar 2024 Monday 10:44 AM 06:34 AM, Mar 12 Griha Pravesh Muhurat கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள்
15 Mar 2024 Friday 10:09 PM 06:29 AM, Mar 16 Griha Pravesh Muhurat கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள்
16 Mar 2024 Saturday 06:29 AM 09:38 PM Griha Pravesh Muhurat கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள்
27 Mar 2024 Wednesday 06:17 AM 04:16 PM Griha Pravesh Muhurat கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள்
29 Mar 2024 Friday 08:36 PM 06:13 AM, Mar 30 Griha Pravesh Muhurat கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள்
30 Mar 2024 Saturday 06:13 AM 09:13 PM Griha Pravesh Muhurat கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள்
03 Apr 2024 Wednesday 06:29 PM 09:47 PM Griha Pravesh Muhurat கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள்
02 Nov 2024 Saturday 05:58 AM 06:35 AM, Nov 03 Griha Pravesh Muhurat கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள்
04 Nov 2024 Monday 06:35 AM 08:04 AM Griha Pravesh Muhurat கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள்
07 Nov 2024 Thursday 12:34 AM 06:38 AM, Nov 08 Griha Pravesh Muhurat கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள்
08 Nov 2024 Friday 06:38 AM 12:03 PM Griha Pravesh Muhurat கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள்
13 Nov 2024 Wednesday 01:01 PM 03:11 AM, Nov 14 Griha Pravesh Muhurat கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள்
16 Nov 2024 Saturday 07:28 PM 06:45 AM, Nov 17 Griha Pravesh Muhurat கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள்
18 Nov 2024 Monday 06:46 AM 03:49 PM Griha Pravesh Muhurat கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள்
25 Nov 2024 Monday 06:52 AM 01:24 AM, Nov 26 Griha Pravesh Muhurat கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள்
05 Dec 2024 Thursday 12:49 PM 05:26 PM Griha Pravesh Muhurat கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள்
11 Dec 2024 Wednesday 07:04 AM 11:48 AM Griha Pravesh Muhurat கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள்
25 Dec 2024 Wednesday 07:12 AM 03:22 PM Griha Pravesh Muhurat கிரஹ பிரவேசம் நாட்கள்

Graha Pravesham refers to a traditional Hindu housewarming ceremony conducted before moving into a new home. This auspicious ritual is performed to seek the blessings of the deities, ward off negative energies, and ensure the prosperity and well-being of the household. Graha Pravesham is typically performed on specific dates that are considered highly auspicious.

Graha Pravesham is an age-old Hindu tradition that holds deep spiritual and cultural significance. It is performed to invoke divine blessings and ensure harmony, peace, and prosperity in the new home. This ceremony is conducted with great devotion and adherence to customs and rituals.

Significance and Observance:
Here are the key aspects of Graha Pravesham:

    Auspicious Dates: Graha Pravesham is typically conducted on specific dates that are considered highly auspicious according to the Hindu calendar. These dates are carefully chosen by consulting astrologers or following local traditions.

    Types of Pravesham: There are three main types of Graha Pravesham:
        Nava Graha Pravesham: Performed when a house is built anew or renovated.
        Apoorva Graha Pravesham: Conducted when entering a newly constructed house for the first time.
        Sapoorva Graha Pravesham: Conducted when re-entering a house after returning from a long journey or after a prolonged absence.

    Rituals and Customs: The ceremony involves various rituals, including purification of the house, offering prayers to deities, lighting lamps, breaking a coconut, and sprinkling holy water (Ganga jal) in different parts of the house.

    Vastu Shastra: Vastu Shastra principles are often considered when performing Graha Pravesham to ensure the alignment and layout of the house are in harmony with cosmic energies.

    Prayers and Mantras: Priests or family members recite Vedic mantras and prayers to invoke the blessings of deities and seek protection from negative energies.

    Offerings and Prasad: Offerings of fruits, sweets, and other auspicious items are made to deities, and prasad (blessed food) is distributed to those present.

    Guests and Community: Graha Pravesham is often attended by family members, friends, and members of the community who offer their best wishes and blessings to the new homeowners.

    Blessings and Well-Being: The main objective of Graha Pravesham is to ensure the well-being, prosperity, and happiness of the residents. It is also believed to purify the house of any negative influences.

Graha Pravesham is a cherished tradition that underscores the importance of spirituality and cultural values in the lives of Hindus. It signifies the beginning of a new chapter in the lives of the homeowners, marked by divine blessings and positive energies.

கிரஹ பிரவேசம் என்பது ஒரு புதிய வீட்டிற்குச் செல்வதற்கு முன் நடத்தப்படும் பாரம்பரிய இந்து இல்லறம் விழாவைக் குறிக்கிறது. தெய்வங்களின் ஆசீர்வாதத்தைப் பெறவும், எதிர்மறை ஆற்றல்களைத் தடுக்கவும், குடும்பத்தின் செழிப்பு மற்றும் நல்வாழ்வை உறுதிப்படுத்தவும் இந்த மங்கள சடங்கு செய்யப்படுகிறது. கிரஹ பிரவேசம் பொதுவாக மிகவும் மங்களகரமானதாகக் கருதப்படும் குறிப்பிட்ட தேதிகளில் செய்யப்படுகிறது.

கிரஹ பிரவேசம் என்பது ஒரு பழமையான இந்து பாரம்பரியமாகும், இது ஆழ்ந்த ஆன்மீக மற்றும் கலாச்சார முக்கியத்துவத்தைக் கொண்டுள்ளது. தெய்வீக ஆசீர்வாதங்களைப் பெறவும், புதிய வீட்டில் நல்லிணக்கம், அமைதி மற்றும் செழிப்பு ஆகியவற்றை உறுதிப்படுத்தவும் இது செய்யப்படுகிறது. இந்த விழா மிகுந்த பக்தியுடனும், பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் சடங்குகளைக் கடைப்பிடித்தும் நடத்தப்படுகிறது.

முக்கியத்துவம் மற்றும் அனுசரிப்பு:
கிரஹ பிரவேஷத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் இங்கே:

    மங்களகரமான தேதிகள்: இந்து நாட்காட்டியின்படி மிகவும் மங்களகரமானதாகக் கருதப்படும் குறிப்பிட்ட தேதிகளில் பொதுவாக கிரஹ பிரவேசம் நடத்தப்படுகிறது. ஜோதிடர்களைக் கலந்தாலோசித்து அல்லது உள்ளூர் மரபுகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் இந்த தேதிகள் கவனமாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன.

    பிரவேசத்தின் வகைகள்: கிரஹ பிரவேசத்தில் மூன்று முக்கிய வகைகள் உள்ளன.
        நவ கிரஹ பிரவேசம்: ஒரு வீடு புதிதாக கட்டப்படும்போது அல்லது புதுப்பிக்கப்படும்போது செய்யப்படுகிறது.
        அபூர்வ கிரஹ பிரவேசம்: புதிதாக கட்டப்பட்ட வீட்டிற்கு முதல் முறையாக நுழையும் போது நடத்தப்பட்டது.
        சபூர்வ கிரஹ பிரவேசம்: நீண்ட பயணத்திலிருந்து திரும்பிய பிறகு அல்லது நீண்ட நேரம் இல்லாத பிறகு மீண்டும் வீட்டிற்குள் நுழையும் போது நடத்தப்படுகிறது.

    சடங்குகள் மற்றும் பழக்கவழக்கங்கள்: இந்த விழாவில் வீட்டை சுத்தப்படுத்துதல், தெய்வங்களுக்கு பிரார்த்தனை செய்தல், விளக்கு ஏற்றுதல், தேங்காய் உடைத்தல் மற்றும் புனித நீர் (கங்கா ஜல்) வீட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் தெளித்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு சடங்குகள் அடங்கும்.

    வாஸ்து சாஸ்திரம்: கிரஹ பிரவேசம் செய்யும் போது, ​​வீட்டின் சீரமைப்பு மற்றும் அமைப்பு பிரபஞ்ச ஆற்றல்களுடன் இணக்கமாக இருப்பதை உறுதி செய்வதற்காக வாஸ்து சாஸ்திரக் கொள்கைகள் பெரும்பாலும் கருதப்படுகின்றன.

    பிரார்த்தனைகள் மற்றும் மந்திரங்கள்: பூசாரிகள் அல்லது குடும்ப உறுப்பினர்கள் வேத மந்திரங்கள் மற்றும் பிரார்த்தனைகளை ஓதுவதன் மூலம் தெய்வங்களின் ஆசீர்வாதங்களைப் பெறவும், எதிர்மறை ஆற்றல்களிலிருந்து பாதுகாப்பைப் பெறவும்.

    பிரசாதம் மற்றும் பிரசாதம்: பழங்கள், இனிப்புகள் மற்றும் பிற மங்களகரமான பொருட்கள் தெய்வங்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன, மேலும் பிரசாதம் (ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட உணவு) அங்குள்ளவர்களுக்கு விநியோகிக்கப்படுகிறது.

    விருந்தினர்கள் மற்றும் சமூகம்: கிரஹா பிரவேஷத்தில் அடிக்கடி குடும்ப உறுப்பினர்கள், நண்பர்கள் மற்றும் சமூகத்தின் உறுப்பினர்கள் கலந்து கொள்கிறார்கள், அவர்கள் புதிய வீட்டு உரிமையாளர்களுக்கு தங்கள் வாழ்த்துக்களையும் ஆசீர்வாதங்களையும் வழங்குகிறார்கள்.

    ஆசிகள் மற்றும் நல்வாழ்வு: கிரஹ பிரவேஷத்தின் முக்கிய நோக்கம் குடியிருப்பாளர்களின் நல்வாழ்வு, செழிப்பு மற்றும் மகிழ்ச்சியை உறுதி செய்வதாகும். இது எதிர்மறையான தாக்கங்களிலிருந்து வீட்டை சுத்தப்படுத்துவதாகவும் நம்பப்படுகிறது.

கிரஹ பிரவேசம் என்பது இந்துக்களின் வாழ்வில் ஆன்மீகம் மற்றும் கலாச்சார விழுமியங்களின் முக்கியத்துவத்தை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டும் ஒரு நேசத்துக்குரிய பாரம்பரியமாகும். இது தெய்வீக ஆசீர்வாதங்கள் மற்றும் நேர்மறையான ஆற்றல்களால் குறிக்கப்பட்ட வீட்டு உரிமையாளர்களின் வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தின் தொடக்கத்தைக் குறிக்கிறது.