Ekadasi in December 2024

Today Ekadasi Date

Today No Ekadasi

Previous Ekadasi Date

Previous Ekadasi date- 12 Jul 2024,Friday From 10:26 AM, Jul 01 To 08:42 AM, Jul 02

Next Ekadasi Date

Next Ekadasi date- 17 Jul 2024,Wednesday From 08:33 PM, Jul 16 To 09:02 PM, Jul 17
முக்கியமான விரத நாட்கள் தமிழில் பார்ப்பதற்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும்
DateDayStarting TimeEnding TimeTithi
11 Dec 2024 Wednesday 03:42 AM, Dec 11 01:09 AM, Dec 12 Guruvayur Ekadashi
26 Dec 2024 Thursday 10:29 PM, Dec 25 12:43 AM, Dec 27 Saphala Ekadashi

The power of Ekadashi fasting

The power of Ekadashi fasting in Hinduism is believed to extend beyond its physical aspects and encompasses spiritual, mental, and emotional dimensions. Devotees consider Ekadashi fasting as a means to tap into profound benefits for personal growth and well-being. 

Ekadashi Vratham, often referred to simply as Ekadashi, is a significant observance in Hinduism that involves fasting and spiritual practices on the eleventh day of both the waxing and waning phases of the moon in the Hindu lunar calendar. This practice is observed twice a month, leading to a total of 24 Ekadashi days in a year.

Here are some aspects that highlight the power of Ekadashi fasting:

    Spiritual Cleansing: Fasting on Ekadashi is thought to cleanse the body and mind of impurities. It's a way to purify oneself and let go of physical and mental attachments that hinder spiritual progress.

    Detachment from Material Desires: By abstaining from regular meals and sensory indulgences, fasting helps practitioners detach from material desires and focus on their inner selves and spiritual goals.

    Enhanced Willpower: Observing a fast requires self-discipline and willpower. Successfully adhering to the fasting regimen strengthens the individual's ability to control impulses and make conscious choices.

    Heightened Awareness: Fasting can lead to increased mindfulness and awareness of one's body, emotions, and thoughts. This heightened state of awareness can facilitate self-reflection and personal growth.

    Sensitivity to Spiritual Energies: Many believe that on Ekadashi days, the spiritual energies are heightened, making it easier to connect with the divine through prayer, meditation, and spiritual practices.

    Meritorious Actions: Engaging in acts of charity, kindness, and selflessness on Ekadashi is believed to amplify the positive karmic effects of such actions. It's an opportunity to accumulate spiritual merits.

    Atonement and Forgiveness: Fasting on Ekadashi can be seen as an act of atonement, seeking forgiveness for past mistakes and resolving to lead a more virtuous life.

    Divine Blessings: Devotees often seek the blessings of deities, especially Lord Vishnu, on Ekadashi days. The fasting is considered an offering of devotion and reverence, inviting divine grace into their lives.

    Physical Benefits: While the primary focus is on spiritual growth, fasting can also have physical benefits such as improved digestion, detoxification, and giving the digestive system a break.

    Unity and Community: Ekadashi fasting is often observed collectively by many devotees. This shared practice fosters a sense of unity, community, and shared spiritual goals.

It's important to note that the power and benefits of Ekadashi fasting are largely rooted in faith and belief. Different individuals may experience these effects to varying degrees, and the significance of Ekadashi varies among different Hindu traditions and communities. The fasting practice is not meant to be a mere ritual but a conscious effort to align oneself with spiritual principles and growth.

ஏகாதசி விரதத்தின் சக்தி


இந்து மதத்தில் ஏகாதசி விரதத்தின் சக்தி அதன் உடல் அம்சங்களைத் தாண்டி ஆன்மீக, மன மற்றும் உணர்ச்சி பரிமாணங்களை உள்ளடக்கியதாக நம்பப்படுகிறது. பக்தர்கள் ஏகாதசி விரதத்தை தனிப்பட்ட வளர்ச்சி மற்றும் நல்வாழ்வுக்கான ஆழ்ந்த பலன்களைப் பெறுவதற்கான வழிமுறையாக கருதுகின்றனர்.

ஏகாதசி விரதம், பெரும்பாலும் ஏகாதசி என்று குறிப்பிடப்படுகிறது, இது இந்து மதத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அனுசரிப்பு ஆகும், இது இந்து சந்திர நாட்காட்டியில் சந்திரனின் வளர்பிறை மற்றும் குறையும் கட்டங்களின் பதினொன்றாவது நாளில் உண்ணாவிரதம் மற்றும் ஆன்மீக நடைமுறைகளை உள்ளடக்கியது. இந்த நடைமுறை மாதத்திற்கு இரண்டு முறை கடைபிடிக்கப்படுகிறது, இது ஒரு வருடத்தில் மொத்தம் 24 ஏகாதசி நாட்கள் ஆகும்.

ஏகாதசி விரதத்தின் சக்தியை எடுத்துக்காட்டும் சில அம்சங்கள் இங்கே:

ஆன்மிக சுத்திகரிப்பு: ஏகாதசி அன்று விரதம் இருப்பது உடலையும் மனதையும் அசுத்தங்களிலிருந்து சுத்தப்படுத்துவதாக கருதப்படுகிறது. தன்னைத் தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வதற்கும், ஆன்மீக முன்னேற்றத்தைத் தடுக்கும் உடல் மற்றும் மனப் பிணைப்புகளை விடுவிப்பதற்கும் இது ஒரு வழியாகும்.

பொருள் ஆசைகளிலிருந்து பற்றின்மை: வழக்கமான உணவு மற்றும் உணர்ச்சி இன்பங்களைத் தவிர்ப்பதன் மூலம், உண்ணாவிரதம் பயிற்சியாளர்களுக்கு பொருள் ஆசைகளிலிருந்து விலகி, அவர்களின் உள் மற்றும் ஆன்மீக இலக்குகளில் கவனம் செலுத்த உதவுகிறது.

மேம்படுத்தப்பட்ட மன உறுதி: விரதத்தைக் கடைப்பிடிப்பதற்கு சுய ஒழுக்கமும் மன உறுதியும் தேவை. உண்ணாவிரத முறையை வெற்றிகரமாகக் கடைப்பிடிப்பது, தூண்டுதல்களைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் நனவான தேர்வுகளை எடுப்பதற்கும் தனிநபரின் திறனை பலப்படுத்துகிறது.

உயர்ந்த விழிப்புணர்வு: உண்ணாவிரதம் ஒருவரின் உடல், உணர்ச்சிகள் மற்றும் எண்ணங்கள் பற்றிய நினைவாற்றல் மற்றும் விழிப்புணர்வை அதிகரிக்க வழிவகுக்கும். இந்த உயர்ந்த விழிப்புணர்வு நிலை சுய பிரதிபலிப்பு மற்றும் தனிப்பட்ட வளர்ச்சியை எளிதாக்கும்.

ஆன்மீக ஆற்றல்களுக்கு உணர்திறன்: ஏகாதசி நாட்களில், ஆன்மீக ஆற்றல்கள் உயர்ந்து, பிரார்த்தனை, தியானம் மற்றும் ஆன்மீக நடைமுறைகள் மூலம் தெய்வீகத்துடன் இணைவதை எளிதாக்குகிறது என்று பலர் நம்புகிறார்கள்.

தகுதியான செயல்கள்: ஏகாதசி அன்று தொண்டு, இரக்கம் மற்றும் தன்னலமற்ற செயல்களில் ஈடுபடுவது அத்தகைய செயல்களின் நேர்மறையான கர்ம விளைவுகளை பெருக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. ஆன்மிகத் தகுதிகளைக் குவிக்க இது ஒரு வாய்ப்பு.

பரிகாரம் மற்றும் மன்னிப்பு: ஏகாதசி அன்று விரதம் இருப்பது, கடந்த கால தவறுகளுக்கு மன்னிப்பு தேடி, மேலும் நல்லொழுக்கமான வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கான ஒரு பரிகாரச் செயலாகக் காணலாம்.

தெய்வீக ஆசீர்வாதங்கள்: ஏகாதசி நாட்களில் பக்தர்கள் பெரும்பாலும் தெய்வங்களின், குறிப்பாக விஷ்ணுவின் ஆசீர்வாதத்தை நாடுகின்றனர். உண்ணாவிரதம் பக்தி மற்றும் பயபக்தியின் பிரசாதமாக கருதப்படுகிறது, தெய்வீக கிருபையை அவர்களின் வாழ்க்கையில் அழைக்கிறது.

உடல் பலன்கள்: ஆன்மீக வளர்ச்சியில் முதன்மை கவனம் செலுத்தும் போது, ​​உண்ணாவிரதம் மேம்பட்ட செரிமானம், நச்சு நீக்கம் மற்றும் செரிமான அமைப்புக்கு ஓய்வு கொடுப்பது போன்ற உடல் நலன்களையும் கொண்டிருக்கலாம்.

ஒற்றுமை மற்றும் சமூகம்: ஏகாதசி விரதம் பெரும்பாலும் பல பக்தர்களால் கூட்டாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த பகிரப்பட்ட நடைமுறை ஒற்றுமை, சமூகம் மற்றும் பகிரப்பட்ட ஆன்மீக இலக்குகளை வளர்க்கிறது.

ஏகாதசி விரதத்தின் சக்தி மற்றும் பலன்கள் பெரும்பாலும் நம்பிக்கை மற்றும் நம்பிக்கையில் வேரூன்றியுள்ளன என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது அவசியம். வெவ்வேறு நபர்கள் இந்த விளைவுகளை வெவ்வேறு அளவுகளில் அனுபவிக்கலாம், மேலும் ஏகாதசியின் முக்கியத்துவம் வெவ்வேறு இந்து மரபுகள் மற்றும் சமூகங்களிடையே மாறுபடும். உண்ணாவிரதப் பயிற்சி என்பது வெறும் சடங்காக இருக்கக் கூடாது, ஆனால் ஆன்மீகக் கொள்கைகள் மற்றும் வளர்ச்சியுடன் தன்னை இணைத்துக் கொள்வதற்கான ஒரு நனவான முயற்சி.