ஏகாதசி விரத நாட்கள் in ஜூன் 2023

Click Here to View Important Festival Dates In English
தேதிநாள்தொடக்க நேரம்முடிவு நேரம்விழாவின் பெயர்நிகழ்வுகள்
01 Jan 2023 Sunday 07:11 PM, Jan 01 08:23 PM, Jan 02 Vaikuntha Ekadashi ஏகாதசி விரத நாட்கள்
18 Jan 2023 Wednesday 06:05 PM, Jan 17 04:03 PM, Jan 18 Shattila Ekadashi ஏகாதசி விரத நாட்கள்
01 Feb 2023 Wednesday 11:53 AM, Jan 31 02:01 PM, Feb 01 Jaya Ekadashi ஏகாதசி விரத நாட்கள்
16 Feb 2023 Thursday 05:32 AM, Feb 16 02:49 AM, Feb 17 Vijaya Ekadashi ஏகாதசி விரத நாட்கள்
17 Feb 2023 Friday 05:32 AM, Feb 16 02:49 AM, Feb 17 Vaishnava Vijaya Ekadashi ஏகாதசி விரத நாட்கள்
03 Mar 2023 Friday 06:39 AM, Mar 02 09:11 AM, Mar 03 Amalaki Ekadashi ஏகாதசி விரத நாட்கள்
18 Mar 2023 Saturday 02:06 PM, Mar 17 1:13 AM, Mar 18 Papmochani Ekadashi ஏகாதசி விரத நாட்கள்
20 Mar 2023 Monday 12:21 AM, Mar 20 02:22 AM, Mar 21 Amalaki Ekadashi ஏகாதசி விரத நாட்கள்
01 Apr 2023 Saturday 01:58 AM, Apr 01 04:19 AM, Apr 02 Kamada Ekadashi ஏகாதசி விரத நாட்கள்
02 Apr 2023 Sunday 01:58 AM, Apr 01 04:19 AM, Apr 02 Vaishnava Kamada Ekadashi ஏகாதசி விரத நாட்கள்
16 Apr 2023 Sunday 08:45 PM, Apr 15 06:14 PM, Apr 16 Varuthini Ekadashi ஏகாதசி விரத நாட்கள்
01 May 2023 Monday 08:28 PM, Apr 30 10:09 PM, May 01 Mohini Ekadashi ஏகாதசி விரத நாட்கள்
15 May 2023 Monday 02:46 AM, May 15 01:03 AM, May 16 Apara Ekadashi ஏகாதசி விரத நாட்கள்
31 May 2023 Wednesday 01:07 PM, May 30 01:45 PM, May 31 Nirjala Ekadashi ஏகாதசி விரத நாட்கள்
14 Jun 2023 Wednesday 09:28 AM, Jun 13 08:48 AM, Jun 14 Yogini Ekadashi ஏகாதசி விரத நாட்கள்
29 Jun 2023 Thursday 03:18 AM, Jun 29 02:42 AM, Jun 30 Devshayani Ekadashi ஏகாதசி விரத நாட்கள்
13 Jul 2023 Thursday 05:59 PM, Jul 12 06:24 PM, Jul 13 Kamika Ekadashi ஏகாதசி விரத நாட்கள்
29 Jul 2023 Saturday 02:51 PM, Jul 28 01:05 PM, Jul 29 Padmini Ekadashi ஏகாதசி விரத நாட்கள்
12 Aug 2023 Saturday 05:06 AM, Aug 11 06:31 AM, Aug 12 Parama Ekadashi ஏகாதசி விரத நாட்கள்
27 Aug 2023 Sunday 12:08 AM, Aug 27 09:32 PM, Aug 27 Shravana Putrada Ekadashi ஏகாதசி விரத நாட்கள்
10 Sep 2023 Sunday 07:17 PM, Sep 09 09:28 PM, Sep 10 Aja Ekadashi ஏகாதசி விரத நாட்கள்
25 Sep 2023 Monday 07:55 AM, Sep 25 05:00 AM, Sep 26 Parsva Ekadashi ஏகாதசி விரத நாட்கள்
26 Sep 2023 Tuesday 07:55 AM, Sep 25 05:00 AM, Sep 26 Vaishnava Parsva Ekadashi ஏகாதசி விரத நாட்கள்
10 Oct 2023 Tuesday 12:36 PM, Oct 09 03:08 PM, Oct 10 Indira Ekadashi ஏகாதசி விரத நாட்கள்
25 Oct 2023 Wednesday 03:14 PM, Oct 24 12:32 PM, Oct 25 Papankusha Ekadashi ஏகாதசி விரத நாட்கள்
09 Nov 2023 Thursday 08:23 AM, Nov 08 10:41 AM, Nov 09 Rama Ekadashi ஏகாதசி விரத நாட்கள்
23 Nov 2023 Thursday 11:03 PM, Nov 22 09:01 PM, Nov 23 Guruvayur Ekadashi ஏகாதசி விரத நாட்கள்
08 Dec 2023 Friday 05:06 AM, Dec 08 06:31 AM, Dec 09 Utpanna Ekadashi ஏகாதசி விரத நாட்கள்
09 Dec 2023 Saturday 05:06 AM, Dec 08 06:31 AM, Dec 09 Vaishnava Utpanna Ekadashi ஏகாதசி விரத நாட்கள்
22 Dec 2023 Friday 08:16 AM, Dec 22 07:11 AM, Dec 23 Mokshada Ekadashi ஏகாதசி விரத நாட்கள்
23 Dec 2023 Saturday 08:16 AM, Dec 22 07:11 AM, Dec 23 Vaikuntha Ekadashi ஏகாதசி விரத நாட்கள்

The power of Ekadashi fasting

The power of Ekadashi fasting in Hinduism is believed to extend beyond its physical aspects and encompasses spiritual, mental, and emotional dimensions. Devotees consider Ekadashi fasting as a means to tap into profound benefits for personal growth and well-being. 

Ekadashi Vratham, often referred to simply as Ekadashi, is a significant observance in Hinduism that involves fasting and spiritual practices on the eleventh day of both the waxing and waning phases of the moon in the Hindu lunar calendar. This practice is observed twice a month, leading to a total of 24 Ekadashi days in a year.

Here are some aspects that highlight the power of Ekadashi fasting:

    Spiritual Cleansing: Fasting on Ekadashi is thought to cleanse the body and mind of impurities. It's a way to purify oneself and let go of physical and mental attachments that hinder spiritual progress.

    Detachment from Material Desires: By abstaining from regular meals and sensory indulgences, fasting helps practitioners detach from material desires and focus on their inner selves and spiritual goals.

    Enhanced Willpower: Observing a fast requires self-discipline and willpower. Successfully adhering to the fasting regimen strengthens the individual's ability to control impulses and make conscious choices.

    Heightened Awareness: Fasting can lead to increased mindfulness and awareness of one's body, emotions, and thoughts. This heightened state of awareness can facilitate self-reflection and personal growth.

    Sensitivity to Spiritual Energies: Many believe that on Ekadashi days, the spiritual energies are heightened, making it easier to connect with the divine through prayer, meditation, and spiritual practices.

    Meritorious Actions: Engaging in acts of charity, kindness, and selflessness on Ekadashi is believed to amplify the positive karmic effects of such actions. It's an opportunity to accumulate spiritual merits.

    Atonement and Forgiveness: Fasting on Ekadashi can be seen as an act of atonement, seeking forgiveness for past mistakes and resolving to lead a more virtuous life.

    Divine Blessings: Devotees often seek the blessings of deities, especially Lord Vishnu, on Ekadashi days. The fasting is considered an offering of devotion and reverence, inviting divine grace into their lives.

    Physical Benefits: While the primary focus is on spiritual growth, fasting can also have physical benefits such as improved digestion, detoxification, and giving the digestive system a break.

    Unity and Community: Ekadashi fasting is often observed collectively by many devotees. This shared practice fosters a sense of unity, community, and shared spiritual goals.

It's important to note that the power and benefits of Ekadashi fasting are largely rooted in faith and belief. Different individuals may experience these effects to varying degrees, and the significance of Ekadashi varies among different Hindu traditions and communities. The fasting practice is not meant to be a mere ritual but a conscious effort to align oneself with spiritual principles and growth.

ஏகாதசி விரதத்தின் சக்தி


இந்து மதத்தில் ஏகாதசி விரதத்தின் சக்தி அதன் உடல் அம்சங்களைத் தாண்டி ஆன்மீக, மன மற்றும் உணர்ச்சி பரிமாணங்களை உள்ளடக்கியதாக நம்பப்படுகிறது. பக்தர்கள் ஏகாதசி விரதத்தை தனிப்பட்ட வளர்ச்சி மற்றும் நல்வாழ்வுக்கான ஆழ்ந்த பலன்களைப் பெறுவதற்கான வழிமுறையாக கருதுகின்றனர்.

ஏகாதசி விரதம், பெரும்பாலும் ஏகாதசி என்று குறிப்பிடப்படுகிறது, இது இந்து மதத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அனுசரிப்பு ஆகும், இது இந்து சந்திர நாட்காட்டியில் சந்திரனின் வளர்பிறை மற்றும் குறையும் கட்டங்களின் பதினொன்றாவது நாளில் உண்ணாவிரதம் மற்றும் ஆன்மீக நடைமுறைகளை உள்ளடக்கியது. இந்த நடைமுறை மாதத்திற்கு இரண்டு முறை கடைபிடிக்கப்படுகிறது, இது ஒரு வருடத்தில் மொத்தம் 24 ஏகாதசி நாட்கள் ஆகும்.

ஏகாதசி விரதத்தின் சக்தியை எடுத்துக்காட்டும் சில அம்சங்கள் இங்கே:

ஆன்மிக சுத்திகரிப்பு: ஏகாதசி அன்று விரதம் இருப்பது உடலையும் மனதையும் அசுத்தங்களிலிருந்து சுத்தப்படுத்துவதாக கருதப்படுகிறது. தன்னைத் தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வதற்கும், ஆன்மீக முன்னேற்றத்தைத் தடுக்கும் உடல் மற்றும் மனப் பிணைப்புகளை விடுவிப்பதற்கும் இது ஒரு வழியாகும்.

பொருள் ஆசைகளிலிருந்து பற்றின்மை: வழக்கமான உணவு மற்றும் உணர்ச்சி இன்பங்களைத் தவிர்ப்பதன் மூலம், உண்ணாவிரதம் பயிற்சியாளர்களுக்கு பொருள் ஆசைகளிலிருந்து விலகி, அவர்களின் உள் மற்றும் ஆன்மீக இலக்குகளில் கவனம் செலுத்த உதவுகிறது.

மேம்படுத்தப்பட்ட மன உறுதி: விரதத்தைக் கடைப்பிடிப்பதற்கு சுய ஒழுக்கமும் மன உறுதியும் தேவை. உண்ணாவிரத முறையை வெற்றிகரமாகக் கடைப்பிடிப்பது, தூண்டுதல்களைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் நனவான தேர்வுகளை எடுப்பதற்கும் தனிநபரின் திறனை பலப்படுத்துகிறது.

உயர்ந்த விழிப்புணர்வு: உண்ணாவிரதம் ஒருவரின் உடல், உணர்ச்சிகள் மற்றும் எண்ணங்கள் பற்றிய நினைவாற்றல் மற்றும் விழிப்புணர்வை அதிகரிக்க வழிவகுக்கும். இந்த உயர்ந்த விழிப்புணர்வு நிலை சுய பிரதிபலிப்பு மற்றும் தனிப்பட்ட வளர்ச்சியை எளிதாக்கும்.

ஆன்மீக ஆற்றல்களுக்கு உணர்திறன்: ஏகாதசி நாட்களில், ஆன்மீக ஆற்றல்கள் உயர்ந்து, பிரார்த்தனை, தியானம் மற்றும் ஆன்மீக நடைமுறைகள் மூலம் தெய்வீகத்துடன் இணைவதை எளிதாக்குகிறது என்று பலர் நம்புகிறார்கள்.

தகுதியான செயல்கள்: ஏகாதசி அன்று தொண்டு, இரக்கம் மற்றும் தன்னலமற்ற செயல்களில் ஈடுபடுவது அத்தகைய செயல்களின் நேர்மறையான கர்ம விளைவுகளை பெருக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. ஆன்மிகத் தகுதிகளைக் குவிக்க இது ஒரு வாய்ப்பு.

பரிகாரம் மற்றும் மன்னிப்பு: ஏகாதசி அன்று விரதம் இருப்பது, கடந்த கால தவறுகளுக்கு மன்னிப்பு தேடி, மேலும் நல்லொழுக்கமான வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கான ஒரு பரிகாரச் செயலாகக் காணலாம்.

தெய்வீக ஆசீர்வாதங்கள்: ஏகாதசி நாட்களில் பக்தர்கள் பெரும்பாலும் தெய்வங்களின், குறிப்பாக விஷ்ணுவின் ஆசீர்வாதத்தை நாடுகின்றனர். உண்ணாவிரதம் பக்தி மற்றும் பயபக்தியின் பிரசாதமாக கருதப்படுகிறது, தெய்வீக கிருபையை அவர்களின் வாழ்க்கையில் அழைக்கிறது.

உடல் பலன்கள்: ஆன்மீக வளர்ச்சியில் முதன்மை கவனம் செலுத்தும் போது, ​​உண்ணாவிரதம் மேம்பட்ட செரிமானம், நச்சு நீக்கம் மற்றும் செரிமான அமைப்புக்கு ஓய்வு கொடுப்பது போன்ற உடல் நலன்களையும் கொண்டிருக்கலாம்.

ஒற்றுமை மற்றும் சமூகம்: ஏகாதசி விரதம் பெரும்பாலும் பல பக்தர்களால் கூட்டாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த பகிரப்பட்ட நடைமுறை ஒற்றுமை, சமூகம் மற்றும் பகிரப்பட்ட ஆன்மீக இலக்குகளை வளர்க்கிறது.

ஏகாதசி விரதத்தின் சக்தி மற்றும் பலன்கள் பெரும்பாலும் நம்பிக்கை மற்றும் நம்பிக்கையில் வேரூன்றியுள்ளன என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது அவசியம். வெவ்வேறு நபர்கள் இந்த விளைவுகளை வெவ்வேறு அளவுகளில் அனுபவிக்கலாம், மேலும் ஏகாதசியின் முக்கியத்துவம் வெவ்வேறு இந்து மரபுகள் மற்றும் சமூகங்களிடையே மாறுபடும். உண்ணாவிரதப் பயிற்சி என்பது வெறும் சடங்காக இருக்கக் கூடாது, ஆனால் ஆன்மீகக் கொள்கைகள் மற்றும் வளர்ச்சியுடன் தன்னை இணைத்துக் கொள்வதற்கான ஒரு நனவான முயற்சி.