கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள் in ஜூன் 2024

கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள் இன்று

இன்று கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள் இல்லை

முந்தைய கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள் தேதி

முந்தைய கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள் தேதி- 13 Jun 2024,Monday

அடுத்த கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள் தேதி

அடுத்த கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள் தேதி- 13 Jun 2024,Thursday
Click Here to View Important Festival Dates In English
தேதிநாள்விழாவின் பெயர்நிகழ்வுகள்
01 Jan 2024 Monday New Year's Day கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
06 Jan 2024 Saturday Epiphany கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
06 Jan 2024 Saturday Armenian Orthodox Christmas Day கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
07 Jan 2024 Sunday Baptism of Jesus கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
02 Feb 2024 Friday Candlemas கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
09 Feb 2024 Friday Saint Maroun's Day கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
12 Feb 2024 Monday Fasching கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
14 Feb 2024 Wednesday Lent கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
14 Feb 2024 Wednesday Saint Valentine's Day கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
10 Mar 2024 Sunday Mothering Sunday கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
17 Mar 2024 Sunday Saint Patrick's Day கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
19 Mar 2024 Tuesday Saint Joseph's Day கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
24 Mar 2024 Sunday Palm Sunday கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
25 Mar 2024 Monday Annunciation Day கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
28 Mar 2024 Thursday Maundy Thursday கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
29 Mar 2024 Friday Good Friday கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
31 Mar 2024 Sunday Easter கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
01 Apr 2024 Monday Easter Monday கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
23 Apr 2024 Tuesday Saint George's Day கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
09 May 2024 Thursday Feast of the Ascension கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
19 May 2024 Sunday Pentecost கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
20 May 2024 Monday Whit Monday கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
26 May 2024 Sunday Trinity Sunday கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
30 May 2024 Thursday Corpus Christi கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
13 Jun 2024 Thursday Feast of Saint Anthony கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
24 Jun 2024 Monday Feast of Saint John the Baptist கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
29 Jun 2024 Saturday Feast of Saints Peter and Paul கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
15 Jul 2024 Monday Saint Vladimir Day கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
25 Jul 2024 Thursday Saint James the Great Day கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
01 Aug 2024 Thursday Lammas கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
15 Aug 2024 Thursday The Assumption of Mary கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
08 Sep 2024 Sunday Nativity of Mary கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
14 Sep 2024 Saturday Holy Cross Day கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
29 Sep 2024 Sunday Michael and All Angels கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
31 Oct 2024 Thursday All Hallows Eve கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
31 Oct 2024 Thursday Reformation Day கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
01 Nov 2024 Friday All Saints' Day கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
02 Nov 2024 Saturday All Souls' Day கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
24 Nov 2024 Sunday Christ the King கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
28 Nov 2024 Thursday Thanksgiving கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
30 Nov 2024 Saturday Saint Andrew's Day கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
01 Dec 2024 Sunday Advent கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
03 Dec 2024 Tuesday Feast of Saint Francis Xavier கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
06 Dec 2024 Friday Saint Nicholas Day கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
08 Dec 2024 Sunday Feast of the Immaculate Conception கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
24 Dec 2024 Tuesday Christmas Eve கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
26 Dec 2024 Thursday Saint Stephen's Day கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
28 Dec 2024 Saturday Holy Innocents கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்
31 Dec 2024 Tuesday New Year's Eve கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள்

Christian Festival Days refer to the religious and cultural celebrations observed by Christians around the world. These festivals hold great religious significance and commemorate important events in the life of Jesus Christ, as well as other saints and religious figures. Christian festival days are marked by prayer, worship, communal gatherings, and acts of charity.

Christian Festival Days are integral to the Christian faith, and they provide Christians with an opportunity to deepen their spiritual connection with God, reflect on the teachings of Jesus Christ, and celebrate the rich traditions of Christianity.

Significance and Observance:
Here are some key aspects of Christian Festival Days:

    Christmas: Christmas celebrates the birth of Jesus Christ and is observed on December 25th in most Christian traditions. It is a time of joy, gift-giving, festive decorations, and special church services, including midnight Mass.

    Easter: Easter is the most important Christian festival and commemorates the resurrection of Jesus Christ from the dead. It falls on the first Sunday after the first full moon following the vernal equinox. Easter Sunday is marked by church services, egg hunts, and the exchange of Easter eggs as symbols of new life.

    Good Friday: Good Friday is observed on the Friday before Easter Sunday and commemorates the crucifixion and death of Jesus Christ. It is a day of reflection, prayer, and solemn church services.

    Palm Sunday: Palm Sunday marks the beginning of Holy Week and commemorates Jesus's triumphant entry into Jerusalem. Worshipers often receive blessed palm branches during church services.

    All Saints' Day and All Souls' Day: These days honor all saints and all departed souls, respectively. All Saints' Day is observed on November 1st, while All Souls' Day is on November 2nd. These days involve prayers for the deceased and visits to cemeteries.

    Epiphany: Epiphany celebrates the revelation of Jesus Christ as the Son of God to the Magi or Wise Men. It is observed on January 6th and involves special church services and the blessing of homes.

    Feast Days of Saints: Various Christian denominations celebrate the feast days of saints, including St. Patrick's Day, St. Valentine's Day, and many others.

    Advent and Lent: These are seasons of preparation and reflection leading up to Christmas and Easter, respectively. They involve fasting, prayer, and spiritual introspection.

Christian Festival Days provide Christians with opportunities to express their faith, seek forgiveness, and strengthen their sense of community. These festivals foster a sense of gratitude and devotion to God and serve as a reminder of the central teachings and events of Christianity.


கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள் என்பது உலகெங்கிலும் உள்ள கிறிஸ்தவர்களால் கடைப்பிடிக்கப்படும் மத மற்றும் கலாச்சார கொண்டாட்டங்களைக் குறிக்கிறது. இந்த பண்டிகைகள் பெரிய மத முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை மற்றும் இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையில் முக்கியமான நிகழ்வுகள் மற்றும் பிற புனிதர்கள் மற்றும் மத பிரமுகர்களை நினைவுபடுத்துகின்றன. கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள் பிரார்த்தனை, வழிபாடு, வகுப்புவாத கூட்டங்கள் மற்றும் தொண்டு செயல்களால் குறிக்கப்படுகின்றன.

கிரிஸ்துவர் பண்டிகை நாட்கள் கிறிஸ்தவ நம்பிக்கையுடன் ஒருங்கிணைந்தவை, மேலும் அவை கிறிஸ்தவர்களுக்கு கடவுளுடனான ஆன்மீக தொடர்பை ஆழப்படுத்தவும், இயேசு கிறிஸ்துவின் போதனைகளைப் பிரதிபலிக்கவும், கிறிஸ்தவத்தின் வளமான மரபுகளைக் கொண்டாடவும் வாய்ப்பளிக்கின்றன.

முக்கியத்துவம் மற்றும் அனுசரிப்பு:
கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்களின் சில முக்கிய அம்சங்கள் இங்கே:

    கிறிஸ்துமஸ்: கிறிஸ்துமஸ் இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பைக் கொண்டாடுகிறது மற்றும் பெரும்பாலான கிறிஸ்தவ மரபுகளில் டிசம்பர் 25 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. இது மகிழ்ச்சி, பரிசு வழங்குதல், பண்டிகை அலங்காரங்கள் மற்றும் நள்ளிரவு மாஸ் உட்பட சிறப்பு தேவாலய சேவைகளின் நேரம்.

    ஈஸ்டர்: ஈஸ்டர் மிக முக்கியமான கிறிஸ்தவ பண்டிகை மற்றும் இயேசு கிறிஸ்து மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுந்ததை நினைவுகூரும். இது வசந்த உத்தராயணத்தைத் தொடர்ந்து முதல் முழு நிலவுக்குப் பிறகு முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை விழுகிறது. ஈஸ்டர் ஞாயிறு தேவாலய சேவைகள், முட்டை வேட்டைகள் மற்றும் புதிய வாழ்க்கையின் அடையாளங்களாக ஈஸ்டர் முட்டைகளை பரிமாறிக்கொள்வதன் மூலம் குறிக்கப்படுகிறது.

    புனித வெள்ளி: புனித வெள்ளி ஈஸ்டர் ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு முந்தைய வெள்ளிக்கிழமை அனுசரிக்கப்படுகிறது மற்றும் இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவையில் அறையப்பட்டு இறந்ததை நினைவுகூரும். இது பிரதிபலிப்பு, பிரார்த்தனை மற்றும் புனிதமான தேவாலய சேவைகளின் நாள்.

    பாம் ஞாயிறு: பாம் ஞாயிறு புனித வாரத்தின் தொடக்கத்தைக் குறிக்கிறது மற்றும் ஜெருசலேமுக்குள் இயேசுவின் வெற்றிகரமான நுழைவை நினைவுகூரும். தேவாலய சேவைகளின் போது வழிபாட்டாளர்கள் பெரும்பாலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பனை கிளைகளைப் பெறுகிறார்கள்.

அனைத்து புனிதர்களின் நாள் மற்றும் அனைத்து ஆன்மாக்களின் நாள்: இந்த நாட்களில் முறையே அனைத்து புனிதர்களையும் மற்றும் அனைத்து பிரிந்த ஆன்மாக்களையும் மதிக்கின்றன. அனைத்து புனிதர்களின் தினம் நவம்பர் 1 ஆம் தேதி அனுசரிக்கப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் அனைத்து ஆத்மாக்கள் தினம் நவம்பர் 2 ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாட்களில் இறந்தவர்களுக்கான பிரார்த்தனைகள் மற்றும் கல்லறைகளுக்கு வருகை ஆகியவை அடங்கும்.

    எபிபானி: ஞானிகள் அல்லது ஞானிகளுக்கு கடவுளின் குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படுத்தப்பட்டதை எபிபானி கொண்டாடுகிறது. இது ஜனவரி 6 ஆம் தேதி அனுசரிக்கப்படுகிறது மற்றும் சிறப்பு தேவாலய சேவைகள் மற்றும் வீடுகளின் ஆசீர்வாதத்தை உள்ளடக்கியது.

    புனிதர்களின் பண்டிகை நாட்கள்: பல்வேறு கிறிஸ்தவ பிரிவுகள் புனிதர்களின் பண்டிகை நாட்களைக் கொண்டாடுகின்றன, இதில் புனித பேட்ரிக் தினம், புனித காதலர் தினம் மற்றும் பல.

    அட்வென்ட் மற்றும் லென்ட்: இவை முறையே கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் ஈஸ்டர் வரையிலான தயாரிப்பு மற்றும் பிரதிபலிப்பு பருவங்கள். அவை உண்ணாவிரதம், பிரார்த்தனை மற்றும் ஆன்மீக உள்நோக்கம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.

கிறிஸ்தவ பண்டிகை நாட்கள் கிறிஸ்தவர்களுக்கு தங்கள் நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தவும், மன்னிப்பு கேட்கவும், சமூக உணர்வை வலுப்படுத்தவும் வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது. இந்த பண்டிகைகள் கடவுளுக்கு நன்றியுணர்வு மற்றும் பக்தி உணர்வை வளர்க்கின்றன மற்றும் கிறிஸ்தவத்தின் மைய போதனைகள் மற்றும் நிகழ்வுகளை நினைவூட்டுகின்றன.