சந்திர தரிசனம் நாட்கள் in ஜூலை 2024

சந்திர தரிசனம் நாட்கள் இன்று

இன்று சந்திர தரிசனம் நாட்கள் இல்லை

முந்தைய சந்திர தரிசனம் நாட்கள் தேதி

முந்தைய சந்திர தரிசனம் நாட்கள் தேதி- 07 Jul 2024,Sunday From 07:23 PM To 08:44 PM

அடுத்த சந்திர தரிசனம் நாட்கள் தேதி

அடுத்த சந்திர தரிசனம் நாட்கள் தேதி- 05 Aug 2024,Monday From 07:09 PM To 07:54 PM
Click Here to View Important Festival Dates In English
தேதிநாள்தொடக்க நேரம்முடிவு நேரம்விழாவின் பெயர்நிகழ்வுகள்
12 Jan 2024 Friday 05:43 PM 06:35 PM Chandra Darshana சந்திர தரிசனம் நாட்கள்
11 Feb 2024 Sunday 06:08 PM 07:45 PM Chandra Darshana சந்திர தரிசனம் நாட்கள்
11 Mar 2024 Monday 06:27 PM 07:37 PM Chandra Darshana சந்திர தரிசனம் நாட்கள்
09 Apr 2024 Tuesday 06:44 PM 07:29 PM Chandra Darshana சந்திர தரிசனம் நாட்கள்
09 May 2024 Thursday 07:01 PM 08:34 PM Chandra Darshana சந்திர தரிசனம் நாட்கள்
07 Jun 2024 Friday 07:18 PM 08:24 PM Chandra Darshana சந்திர தரிசனம் நாட்கள்
07 Jul 2024 Sunday 07:23 PM 08:44 PM Chandra Darshana சந்திர தரிசனம் நாட்கள்
05 Aug 2024 Monday 07:09 PM 07:54 PM Chandra Darshana சந்திர தரிசனம் நாட்கள்
04 Sep 2024 Wednesday 06:39 PM 07:20 PM Chandra Darshana சந்திர தரிசனம் நாட்கள்
04 Oct 2024 Friday 06:03 PM 06:43 PM Chandra Darshana சந்திர தரிசனம் நாட்கள்
03 Nov 2024 Sunday 05:34 PM 06:28 PM Chandra Darshana சந்திர தரிசனம் நாட்கள்
03 Dec 2024 Tuesday 05:24 PM 06:56 PM Chandra Darshana சந்திர தரிசனம் நாட்கள்

Chandra Darshan, also known as "Chandra Darshana" or "Chandra Darshanam," is a significant Hindu observance dedicated to the worship of the moon deity, Lord Chandra (Chandra Deva). It is performed on the day following the Amavasya, which is the new moon day in the Hindu lunar calendar.

Chandra Darshan is a cherished Hindu tradition that celebrates the first appearance of the crescent moon after the Amavasya, which is the no-moon day. It typically falls on the evening of the day following Amavasya, marking the beginning of a new lunar month in the Hindu calendar. This occasion holds cultural, religious, and spiritual significance in Hinduism.

Significance and Observance:
Chandra Darshan is observed with devotion and reverence, and it carries the following significance:

    Renewal of Lunar Cycle: It symbolizes the renewal of the lunar cycle and the gradual waxing of the moon's light, signifying new beginnings and the passage of time.

    Spiritual Cleansing: On this day, devotees seek to purify themselves spiritually and symbolically. It is a time for self-reflection and letting go of negative thoughts and actions, much like the moon, which wanes during Amavasya and gradually regains its brightness.

    Worship of Lord Chandra: Lord Chandra, the moon god, is believed to bestow mental peace, calmness, and tranquility upon his devotees. The worship includes offering prayers, flowers, milk, and other symbolic offerings to Lord Chandra.

    Observation of Fasting: Some devotees choose to fast on Chandra Darshan day, breaking their fast only after sighting the crescent moon, signifying the end of the previous lunar month.

    Spiritual Reflection: It is a time for spiritual contemplation and setting positive intentions for the new month ahead.

    Observing the Crescent Moon: The most anticipated moment of Chandra Darshan is when people step outside to catch a glimpse of the crescent moon. This sighting is considered highly auspicious and symbolizes hope and new beginnings.

    Temple Celebrations: Many temples dedicated to Lord Chandra conduct special prayers and rituals on this day, allowing devotees to participate in the worship.

Chandra Darshan is not just a religious observance but also a cultural and spiritual tradition that emphasizes the cyclical nature of time, the importance of self-purification, and the symbolism of the moon's phases in Hindu philosophy. It is a time to embrace positivity, renew one's spiritual journey, and seek the blessings of Lord Chandra for mental and emotional well-being.
சந்திர தரிசனம், "சந்திர தரிசனம்" அல்லது "சந்திர தரிசனம்" என்றும் அழைக்கப்படும், சந்திரன் கடவுள் (சந்திர தேவா) வழிபாட்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு குறிப்பிடத்தக்க இந்து அனுசரிப்பு ஆகும். இது அமாவாசைக்கு அடுத்த நாளில் செய்யப்படுகிறது, இது இந்து சந்திர நாட்காட்டியில் அமாவாசை நாளாகும்.

சந்திர தரிசனம் என்பது அமாவாசைக்குப் பிறகு பிறை சந்திரனின் முதல் தோற்றத்தைக் கொண்டாடும் ஒரு நேசத்துக்குரிய இந்து பாரம்பரியமாகும், இது அமாவாசை நாளாகும். இது பொதுவாக அமாவாசைக்கு அடுத்த நாள் மாலையில் விழுகிறது, இது இந்து நாட்காட்டியில் ஒரு புதிய சந்திர மாதத்தின் தொடக்கத்தைக் குறிக்கிறது. இந்த நிகழ்வு இந்து மதத்தில் கலாச்சார, மத மற்றும் ஆன்மீக முக்கியத்துவத்தைக் கொண்டுள்ளது.

முக்கியத்துவம் மற்றும் அனுசரிப்பு:
சந்திர தரிசனம் பக்தியுடனும் பயபக்தியுடனும் அனுசரிக்கப்படுகிறது, மேலும் இது பின்வரும் முக்கியத்துவத்தைக் கொண்டுள்ளது:

    சந்திர சுழற்சியின் புதுப்பித்தல்: இது சந்திர சுழற்சியின் புதுப்பித்தல் மற்றும் சந்திரனின் ஒளி படிப்படியாக வளர்வதைக் குறிக்கிறது, இது புதிய தொடக்கங்கள் மற்றும் காலத்தின் போக்கைக் குறிக்கிறது.

    ஆன்மீக சுத்திகரிப்பு: இந்த நாளில், பக்தர்கள் தங்களை ஆன்மீக ரீதியாகவும் அடையாள ரீதியாகவும் தூய்மைப்படுத்த முற்படுகிறார்கள். அமாவாசையின் போது மறைந்து படிப்படியாக பிரகாசம் பெறும் சந்திரனைப் போலவே எதிர்மறை எண்ணங்களையும் செயல்களையும் விட்டுவிட்டு சுயமாக சிந்திக்க வேண்டிய நேரம் இது.

    சந்திர பகவான் வழிபாடு: சந்திரன் கடவுள், தனது பக்தர்களுக்கு மன அமைதி, அமைதி மற்றும் அமைதியை வழங்குவதாக நம்பப்படுகிறது. வழிபாட்டில் பிரார்த்தனை, பூக்கள், பால் மற்றும் பிற அடையாளப் பிரசாதங்களை சந்திரனுக்கு வழங்குவது அடங்கும்.

    உண்ணாவிரதத்தைக் கடைப்பிடிப்பது: சில பக்தர்கள் சந்திர தரிசன நாளில் விரதம் இருக்கத் தேர்வு செய்கிறார்கள், முந்தைய சந்திர மாதத்தின் முடிவைக் குறிக்கும் பிறை சந்திரனைப் பார்த்த பின்னரே தங்கள் விரதத்தை முறித்துக் கொள்கிறார்கள்.

    ஆன்மீக பிரதிபலிப்பு: இது ஆன்மீக சிந்தனை மற்றும் புதிய மாதத்திற்கு நேர்மறையான நோக்கங்களை அமைக்கும் நேரம்.

    பிறை நிலவைக் கவனிப்பது: சந்திர தரிசனத்தின் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் தருணம், பிறை நிலவைக் காண மக்கள் வெளியில் அடியெடுத்து வைப்பதாகும். இந்த பார்வை மிகவும் மங்களகரமானதாக கருதப்படுகிறது மற்றும் நம்பிக்கை மற்றும் புதிய தொடக்கங்களை குறிக்கிறது.

    கோயில் கொண்டாட்டங்கள்: சந்திர பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பல கோயில்கள் இந்த நாளில் சிறப்பு பிரார்த்தனைகள் மற்றும் சடங்குகளை நடத்துகின்றன, இதனால் பக்தர்கள் வழிபாட்டில் பங்கேற்க அனுமதிக்கின்றனர்.

சந்திர தரிசனம் என்பது ஒரு மத அனுசரிப்பு மட்டுமல்ல, காலத்தின் சுழற்சி இயல்பு, சுய சுத்திகரிப்பு முக்கியத்துவம் மற்றும் இந்து தத்துவத்தில் சந்திரனின் கட்டங்களின் அடையாளத்தை வலியுறுத்தும் ஒரு கலாச்சார மற்றும் ஆன்மீக பாரம்பரியம் ஆகும். இது நேர்மறையைத் தழுவுவதற்கும், ஒருவரின் ஆன்மீக பயணத்தைப் புதுப்பிப்பதற்கும், மன மற்றும் உணர்ச்சி நல்வாழ்வுக்காக சந்திர பகவானின் ஆசீர்வாதத்தைப் பெறுவதற்கும் ஒரு நேரம்.