அஷ்டமி நாட்கள் in ஜூன் 2024

அஷ்டமி நாட்கள் இன்று

இன்று அஷ்டமி நாட்கள் இல்லை

முந்தைய அஷ்டமி நாட்கள் தேதி

முந்தைய அஷ்டமி நாட்கள் தேதி- 13 Jun 2024,Thursday From 09:33 PM, Jun 13 To 12:03 AM, Jun 15

அடுத்த அஷ்டமி நாட்கள் தேதி

அடுத்த அஷ்டமி நாட்கள் தேதி- 13 Jul 2024,Saturday From 03:05 PM, Jul 13 To 05:25 PM, Jul 14
Click Here to View Important Festival Dates In English
தேதிநாள்தொடக்க நேரம்முடிவு நேரம்விழாவின் பெயர்நிகழ்வுகள்
17 Jan 2024 Wednesday 10:06 PM, Jan 17 08:44 PM, Jan 18 Shukla Ashtami அஷ்டமி நாட்கள்
16 Feb 2024 Friday 08:54 AM, Feb 16 08:15 AM, Feb 17 Shukla Ashtami அஷ்டமி நாட்கள்
16 Mar 2024 Saturday 09:38 PM, Mar 16 09:52 PM, Mar 17 Shukla Ashtami அஷ்டமி நாட்கள்
15 Apr 2024 Monday 12:11 PM, Apr 15 01:23 PM, Apr 16 Shukla Ashtami அஷ்டமி நாட்கள்
15 May 2024 Wednesday 04:19 AM, May 15 06:22 AM, May 16 Shukla Ashtami அஷ்டமி நாட்கள்
13 Jun 2024 Thursday 09:33 PM, Jun 13 12:03 AM, Jun 15 Shukla Ashtami அஷ்டமி நாட்கள்
13 Jul 2024 Saturday 03:05 PM, Jul 13 05:25 PM, Jul 14 Shukla Ashtami அஷ்டமி நாட்கள்
12 Aug 2024 Monday 07:55 AM, Aug 12 09:31 AM, Aug 13 Shukla Ashtami அஷ்டமி நாட்கள்
10 Sep 2024 Tuesday 11:11 PM, Sep 10 11:46 PM, Sep 11 Shukla Ashtami அஷ்டமி நாட்கள்
10 Oct 2024 Thursday 12:31 PM, Oct 10 12:06 PM, Oct 11 Shukla Ashtami அஷ்டமி நாட்கள்
08 Nov 2024 Friday 11:56 PM, Nov 08 10:45 PM, Nov 09 Shukla Ashtami அஷ்டமி நாட்கள்
08 Dec 2024 Sunday 09:44 AM, Dec 08 08:02 AM, Dec 09 Shukla Ashtami அஷ்டமி நாட்கள்

Ashtami, derived from the Sanskrit word "Ashta" meaning eight, refers to the eighth day of the lunar calendar in Hinduism. It is a significant day marked by various religious observances and rituals, especially dedicated to the worship of the goddesses and divine feminine energy.

Ashtami is a recurring event in the Hindu lunar calendar, occurring every fortnight on the eighth day of both the waxing moon (Shukla Paksha Ashtami) and the waning moon (Krishna Paksha Ashtami). This day is considered auspicious and is associated with the worship of goddesses, especially the divine feminine energy.

Significance and Observance:
Ashtami holds several cultural, religious, and spiritual significances:

    Goddess Worship: Ashtami is commonly associated with the worship of goddesses, such as Durga, Kali, Lakshmi, Saraswati, and others. Devotees perform special pujas (prayers) and offer offerings to seek the blessings of these goddesses.

    Fasting: Many devotees choose to fast on Ashtami, abstaining from certain foods and sometimes even water. Fasting is seen as a form of purification and devotion.

    Mantra Chanting: Devotees often recite specific mantras dedicated to goddesses on Ashtami. Mantra chanting is believed to invoke the goddess's presence and blessings.

    Temple Visits: People visit temples dedicated to goddesses on Ashtami to participate in special rituals and seek divine blessings.

    Cultural Celebrations: In addition to religious observances, Ashtami is often marked by cultural celebrations, including dance performances, music, and traditional ceremonies.

    Family Rituals: In some households, Ashtami is observed with family rituals and prayers. Women and children often play a significant role in these observances.

    Astrological Significance: Some astrologers believe that certain planetary alignments on Ashtami can enhance the spiritual and positive effects of the day.

    Devotee Gatherings: Ashtami often brings together devotees in communal worship and celebrations, fostering a sense of community and spirituality.

Ashtami is a versatile observance with diverse forms of worship and cultural expressions, making it an integral part of Hindu culture and spirituality. It emphasizes the worship of the divine feminine and the nurturing, protective, and empowering aspects of goddesses.


எட்டு என்று பொருள்படும் "அஷ்ட" என்ற சமஸ்கிருத வார்த்தையிலிருந்து உருவான அஷ்டமி, இந்து மதத்தில் சந்திர நாட்காட்டியின் எட்டாவது நாளைக் குறிக்கிறது. இது பல்வேறு மத அனுசரிப்புகள் மற்றும் சடங்குகளால் குறிக்கப்பட்ட ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நாள், குறிப்பாக தெய்வங்களின் வழிபாடு மற்றும் தெய்வீக பெண் ஆற்றலுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது.

அஷ்டமி என்பது இந்து சந்திர நாட்காட்டியில் மீண்டும் நிகழும் நிகழ்வாகும், இது வளர்பிறை சந்திரன் (சுக்ல பக்ஷ அஷ்டமி) மற்றும் குறைந்து வரும் சந்திரன் (கிருஷ்ண பக்ஷ அஷ்டமி) ஆகிய இரண்டின் எட்டாவது நாளில் ஒவ்வொரு பதினைந்து நாட்களுக்கும் நிகழ்கிறது. இந்த நாள் மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது மற்றும் தெய்வ வழிபாட்டுடன் தொடர்புடையது, குறிப்பாக தெய்வீக பெண் ஆற்றல்.

முக்கியத்துவம் மற்றும் அனுசரிப்பு:
அஷ்டமி பல கலாச்சார, மத மற்றும் ஆன்மீக முக்கியத்துவங்களைக் கொண்டுள்ளது:

    தேவி வழிபாடு: அஷ்டமி பொதுவாக துர்கா, காளி, லட்சுமி, சரஸ்வதி மற்றும் பிற தெய்வங்களின் வழிபாட்டுடன் தொடர்புடையது. இந்த தெய்வங்களின் ஆசீர்வாதத்தைப் பெற பக்தர்கள் சிறப்பு பூஜைகள் (பிரார்த்தனைகள்) மற்றும் காணிக்கைகளை வழங்குகிறார்கள்.

    உண்ணாவிரதம்: பல பக்தர்கள் அஷ்டமி அன்று விரதம் மேற்கொள்கின்றனர், சில உணவுகள் மற்றும் சில சமயங்களில் தண்ணீர் கூட தவிர்க்கின்றனர். விரதம் என்பது தூய்மை மற்றும் பக்தியின் ஒரு வடிவமாகக் கருதப்படுகிறது.

    மந்திரம் ஓதுதல்: பக்தர்கள் அஷ்டமி அன்று தேவிகளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட மந்திரங்களை அடிக்கடி ஓதுவார்கள். மந்திரத்தை உச்சரிப்பது அம்மனின் இருப்பையும் ஆசிகளையும் பெறுவதாக நம்பப்படுகிறது.

    கோயில் வருகைகள்: அஷ்டமி அன்று தெய்வங்களுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட கோயில்களுக்கு மக்கள் சிறப்பு சடங்குகளில் பங்கேற்கவும், தெய்வீக ஆசீர்வாதங்களைப் பெறவும் வருகிறார்கள்.

    கலாச்சார கொண்டாட்டங்கள்: மத அனுசரிப்புகளுக்கு கூடுதலாக, அஷ்டமி பெரும்பாலும் நடன நிகழ்ச்சிகள், இசை மற்றும் பாரம்பரிய விழாக்கள் உள்ளிட்ட கலாச்சார கொண்டாட்டங்களால் குறிக்கப்படுகிறது.

    குடும்ப சடங்குகள்: சில வீடுகளில், அஷ்டமி குடும்ப சடங்குகள் மற்றும் பிரார்த்தனைகளுடன் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த அனுசரிப்புகளில் பெரும்பாலும் பெண்களும் குழந்தைகளும் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றனர்.

    ஜோதிட முக்கியத்துவம்: சில ஜோதிடர்கள் அஷ்டமி அன்று சில கிரகங்களின் சீரமைப்பு அன்றைய ஆன்மீக மற்றும் நேர்மறையான விளைவுகளை மேம்படுத்தும் என்று நம்புகிறார்கள்.

    பக்தர் கூட்டங்கள்: அஷ்டமி பெரும்பாலும் பக்தர்களை வகுப்புவாத வழிபாடு மற்றும் கொண்டாட்டங்களில் ஒன்றிணைக்கிறது, சமூகம் மற்றும் ஆன்மீக உணர்வை வளர்க்கிறது.

அஷ்டமி என்பது பலவகையான வழிபாட்டு முறைகள் மற்றும் கலாச்சார வெளிப்பாடுகளுடன் கூடிய பல்துறை அனுசரிப்பு ஆகும், இது இந்து கலாச்சாரம் மற்றும் ஆன்மீகத்தின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாகும். இது தெய்வீக பெண் வழிபாடு மற்றும் தெய்வங்களின் வளர்ப்பு, பாதுகாப்பு மற்றும் அதிகாரமளிக்கும் அம்சங்களை வலியுறுத்துகிறது.