அமாவாசை நாட்கள் in ஜூன் 2024

அமாவாசை நாட்கள் இன்று

இன்று அமாவாசை நாட்கள் இல்லை

முந்தைய அமாவாசை நாட்கள் தேதி

முந்தைய அமாவாசை நாட்கள் தேதி- 05 Jun 2024,Wednesday From Jun 05, 7:55 pm To Jun 06, 6:07 pm

அடுத்த அமாவாசை நாட்கள் தேதி

அடுத்த அமாவாசை நாட்கள் தேதி- 05 Jul 2024,Friday From Jul 05, 4:58 am To Jul 06, 4:27 am
Click Here to View Important Festival Dates In English
தேதிநாள்தொடக்க நேரம்முடிவு நேரம்விழாவின் பெயர்நிகழ்வுகள்
10 Jan 2024 Wednesday Jan 10, 8:11 pm Jan 11, 5:27 pm Amavasya tithi அமாவாசை நாட்கள்
09 Feb 2024 Friday Feb 09, 8:02 am Feb 10, 4:29 am Amavasya tithi அமாவாசை நாட்கள்
09 Mar 2024 Saturday Mar 09, 6:18 pm Mar 10, 2:30 pm Amavasya tithi அமாவாசை நாட்கள்
08 Apr 2024 Monday Apr 08, 3:21 am Apr 08, 11:50 pm Amavasya tithi அமாவாசை நாட்கள்
07 May 2024 Tuesday May 07, 11:41 am May 08, 8:51 am Amavasya tithi அமாவாசை நாட்கள்
05 Jun 2024 Wednesday Jun 05, 7:55 pm Jun 06, 6:07 pm Amavasya tithi அமாவாசை நாட்கள்
05 Jul 2024 Friday Jul 05, 4:58 am Jul 06, 4:27 am Amavasya tithi அமாவாசை நாட்கள்
03 Aug 2024 Saturday Aug 03, 3:51 pm Aug 04, 4:43 pm Amavasya tithi அமாவாசை நாட்கள்
02 Sep 2024 Monday Sep 02, 5:22 am Sep 03, 7:25 am Amavasya tithi அமாவாசை நாட்கள்
01 Oct 2024 Tuesday Oct 01, 9:39 pm Oct 03, 12:19 am Amavasya tithi அமாவாசை நாட்கள்
31 Oct 2024 Thursday Oct 31, 3:53 pm Nov 01, 6:17 pm Amavasya tithi அமாவாசை நாட்கள்
30 Nov 2024 Saturday Nov 30, 10:30 am Dec 01, 11:51 am Amavasya tithi அமாவாசை நாட்கள்
30 Dec 2024 Monday Dec 30, 4:02 am Dec 31, 3:56 am Amavasya tithi அமாவாசை நாட்கள்

Amavasya, also known as "Amavasi" or "New Moon Day," is a significant lunar phase in Hinduism and several other Indian and Asian cultures. It occurs when the moon is not visible in the night sky, marking the beginning of a new lunar month. Amavasya holds cultural, religious, and spiritual significance.

Amavasya is the lunar phase that occurs when the moon is not visible in the night sky because it is in close alignment with the sun. This alignment causes the moon to be concealed, resulting in a moonless night. Amavasya marks the end of the previous lunar month (Purnima or full moon) and the beginning of a new lunar month in the Hindu lunar calendar.

Significance and Observance:
Amavasya carries various cultural, religious, and spiritual meanings and observances:

    Religious Significance: Many Hindu rituals, ceremonies, and fasts are associated with Amavasya. It is believed that prayers and offerings made on this day can help appease ancestors, seek forgiveness for past deeds, and receive blessings from deities.

    Shraddha Rituals: Amavasya is a significant day for performing "shraddha" rituals, which are dedicated to deceased ancestors. It is believed that offering food, water, and prayers during Amavasya helps in the well-being of departed souls.

    Pilgrimages and Holy Dips: Devotees often visit sacred rivers, lakes, and temples on Amavasya to take holy dips and offer prayers to deities. Bathing in these holy waters is considered purifying.

    Lunar Worship: Some devotees engage in lunar worship during Amavasya, offering prayers to the moon god (Chandra Deva) and seeking his blessings.

    Fasting and Austerity: Fasting and engaging in spiritual practices are common during Amavasya. It is a time for self-purification, reflection, and meditation.

    Astrological Significance: Amavasya is also considered significant in Vedic astrology, and some astrologers provide consultations and predictions based on the lunar phase.

    Cultural Celebrations: In addition to religious observances, Amavasya is a time for cultural celebrations, including folk festivals, fairs, and traditional performances.

Amavasya is a recurring event in the lunar calendar, happening approximately once every 29.5 days. Each Amavasya is associated with specific rituals and traditions, and it plays an essential role in the spiritual and cultural life of those who observe it.

அமாவாசை, "அமாவாசி" அல்லது "புதிய நிலவு நாள்" என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது இந்து மதம் மற்றும் பல இந்திய மற்றும் ஆசிய கலாச்சாரங்களில் குறிப்பிடத்தக்க சந்திர கட்டமாகும். ஒரு புதிய சந்திர மாதத்தின் தொடக்கத்தைக் குறிக்கும் வகையில், இரவு வானில் சந்திரன் தெரியாதபோது இது நிகழ்கிறது. அமாவாசை கலாச்சார, மத மற்றும் ஆன்மீக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.

அமாவாசை என்பது சூரியனுடன் நெருக்கமாக இருப்பதால் இரவு வானில் சந்திரன் தெரியாதபோது ஏற்படும் சந்திர கட்டமாகும். இந்த சீரமைப்பு சந்திரனை மறைக்க காரணமாகிறது, இதன் விளைவாக நிலவு இல்லாத இரவு ஏற்படுகிறது. அமாவாசை என்பது இந்து சந்திர நாட்காட்டியில் முந்தைய சந்திர மாதத்தின் (பூர்ணிமா அல்லது முழு நிலவு) முடிவு மற்றும் புதிய சந்திர மாதத்தின் தொடக்கத்தைக் குறிக்கிறது.

முக்கியத்துவம் மற்றும் அனுசரிப்பு:
அமாவாசை பல்வேறு கலாச்சார, மத மற்றும் ஆன்மீக அர்த்தங்களையும் அனுசரிப்புகளையும் கொண்டுள்ளது:

    மத முக்கியத்துவம்: பல இந்து சடங்குகள், சடங்குகள் மற்றும் விரதங்கள் அமாவாசையுடன் தொடர்புடையவை. இந்த நாளில் செய்யப்படும் பிரார்த்தனைகள் மற்றும் பிரசாதங்கள் முன்னோர்களை சாந்தப்படுத்தவும், கடந்த கால செயல்களுக்கு மன்னிப்பு பெறவும், தெய்வங்களின் ஆசீர்வாதங்களைப் பெறவும் உதவும் என்று நம்பப்படுகிறது.

    ஷ்ரத்தா சடங்குகள்: அமாவாசை என்பது இறந்த மூதாதையர்களுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட "ஷ்ராத்தா" சடங்குகளைச் செய்வதற்கான குறிப்பிடத்தக்க நாள். அமாவாசையின் போது அன்னதானம், தண்ணீர் மற்றும் பிரார்த்தனைகளை வழங்குவது இறந்த ஆத்மாக்களின் நல்வாழ்வுக்கு உதவும் என்று நம்பப்படுகிறது.

    புனித யாத்திரைகள் மற்றும் புனித நீராடுதல்கள்: பக்தர்கள் அமாவாசை அன்று புனித நீராடுவதற்கும் தெய்வங்களுக்கு பிரார்த்தனை செய்வதற்கும் புனித நதிகள், ஏரிகள் மற்றும் கோயில்களுக்கு அடிக்கடி வருகை தருகின்றனர். இந்த புனித நீரில் குளிப்பது தூய்மையாக கருதப்படுகிறது.

    சந்திர வழிபாடு: சில பக்தர்கள் அமாவாசையின் போது சந்திர வழிபாட்டில் ஈடுபடுகிறார்கள், சந்திர கடவுளுக்கு (சந்திர தேவருக்கு) பிரார்த்தனை செய்து அவருடைய ஆசீர்வாதத்தைப் பெறுகிறார்கள்.

    விரதம் மற்றும் துறவு: அமாவாசையின் போது விரதம் இருப்பது மற்றும் ஆன்மீக நடைமுறைகளில் ஈடுபடுவது பொதுவானது. இது சுய சுத்திகரிப்பு, சிந்தனை மற்றும் தியானத்திற்கான நேரம்.

    ஜோதிட முக்கியத்துவம்: வேத ஜோதிடத்திலும் அமாவாசை முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது, மேலும் சில ஜோதிடர்கள் சந்திர கட்டத்தின் அடிப்படையில் ஆலோசனைகளையும் கணிப்புகளையும் வழங்குகிறார்கள்.

    கலாச்சார கொண்டாட்டங்கள்: மத அனுசரிப்புகளுக்கு கூடுதலாக, அமாவாசை என்பது நாட்டுப்புற விழாக்கள், கண்காட்சிகள் மற்றும் பாரம்பரிய நிகழ்ச்சிகள் உள்ளிட்ட கலாச்சார கொண்டாட்டங்களுக்கான நேரம்.

அமாவாசை என்பது சந்திர நாட்காட்டியில் மீண்டும் நிகழும் நிகழ்வாகும், இது தோராயமாக 29.5 நாட்களுக்கு ஒருமுறை நிகழும். ஒவ்வொரு அமாவாசையும் குறிப்பிட்ட சடங்குகள் மற்றும் மரபுகளுடன் தொடர்புடையது, மேலும் அதைக் கடைப்பிடிப்பவர்களின் ஆன்மீக மற்றும் கலாச்சார வாழ்க்கையில் இது முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.